Mokėtojas:
Prenumeratos pradžia:
Prenumeratos pabaiga:
Egzempliorių skaičius:
Jūs pasirinkote
Mokėtojas:
Fizinis asmuo
Leidinys:
Egzempliorių skaičius:
1
Prenumeratos laikotarpis:
7 mėn.: nuo 2013.11.01 iki 2014.05.31
Prenumeratos kaina (su PVM):
...
Mokėtojas / Prenumeratorius
Sutinku gauti priminimus apie mano besibaigiančią prenumeratą
Vardas: *
Pavardė: *
E.pašto adresas: *
Telefonas: *
Pristatymo adresas
Miestas/Rajonas: *
Miestelis/Kaimas:
Gatvė:
Namo nr.:
Buto nr.:
Abonementinė dėžutė:
Pašto indeksas: * (sužinoti)
Papildoma informacija (durų kodas ir pan.):
* – privalomi laukai

UAB “Lietuvos žinios”
Vykinto g. 14, Vilnius
Įmonės kodas 122220740
AB DNB bankas, a/s LT98 4010 0424 0006 1567
banko kodas 40100

"Lietuvos žinių" prenumeratą taip pat galima užsakyti:

Privačių platinimo tarnybų skyriuose:

Biržai:Tel. 8 636 34399
Druskininkuose:P.Cvirkos g. 40, tel. 5 10 75
Lazdijuose:Seinų g. 3 tel. 8 318 52 375
Rokiškyje:Taikos g. 5, tel. 3 32 41
Radviliškyje:Dariaus ir Girėno g. 46 8 4222 50163
Raseiniuose:Važganto g. 3 8 428 51 337
Šakiuose:Tel. 8 612 97522
Šiauliuose: Trakų g. 20, tel. 50 07 10
Šilalėje:Basanavičiaus g.23, tel. 5 14 21
Šilutėje:Liepų g.1A, tel. 7 54 74
Tauragėje:Tel. 8 634 35334
Utenoje:Tel. 8 6 71 70558

Visuose “PayPost” ir Lietuvos pašto skyriuose, PERLO terminaluose