Paieška
LIETUVAKOMENTARAIPASAULISEKONOMIKASPORTASĮDOMYBĖSGIMTASIS KRAŠTASISTORIJA
ŽMONĖSGAMTA IR AUGINTINIAIŠEIMA IR SVEIKATAMOKSLAS IR ITKULTŪRAŠVIETIMASGYNYBAMULTIMEDIJA
PASAULIS

Ukraina plečia antiteroristinę operaciją

 
2014 05 04 12:24
FRANCESCA VOLPI/SIPA/Scanpix nuotrauka

Ukraina sekmadienį pažadėjo išplėsti antiteroristinę operaciją prieš prorusiškus sukilėlius, krizės krečiamoje šalyje antrą dieną tęsiantis nacionaliniam gedului po kruvinų susirėmimų, pareikalavusių daugiau nei 50 žmonių gyvybių.

Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos vadovas Andrijus Parubijus sakė, kad ginkluotosios pajėgos „išplės aktyviąją operacijos fazę kituose miestuose, kuriuose ekstremistai ir teroristai vykdo neteisėtus veiksmus“.

Naujienų agentūros AFP žurnalistai, esantys netoli rytinio Kostiantynivkos miesto, kuriame sukilėliai balandžio 28 dieną užėmė vietos administracijos pastatą, matė vieną paliktą ir sudegintą prorusiškų pajėgų sargybos postą, taip pat barikadas, paskubomis renčiamas miesto centre.

Kovotojai, budintys prie barikadų ir ginantys administracijos pastatą, sakė AFP, kad praeitą naktį kautynės vyko prie vietos televizijos bokšto.

Šeštadienį įnirtingi susišaudymai vyko keliose vietose aplink sukilėlių tvirtovę Slovjanską, kur vyriausybinės pajėgos šturmavo kovotojų ginamus sargybos postus, siekdamos sustiprinti apsiausties žiedą aplink miestą, tapusį prorusiško ginkluoto pasipriešinimo židiniu.

Slovjansko centre sekmadienio rytą buvo gana ramu, tačiau žmonės skundėsi, jog vis sunkiau gauti pagrindinių maisto produktų apsiaustame 160 tūkst. gyventojų turinčiame mieste.

Tuo tarpu vaizdingą Juodosios jūros uostamiestį Odesą vėl krėtė smurtas, provakarietiškos Kijevo vyriausybės šalininkams ruošiantis surengti naujas eitynes, nors baiminamasi, kad jas vėl gali pulti prorusiški kovotojai.

Tas miestas dar neatsigavęs po penktadienį vykusio šiurpaus smurto, kai per kruvinus susirėmimus tarp abiejų stovyklų buvo padegti vietos Profsąjungų rūmai, kuriuose žuvo 38 žmonės – daugiausiai uždusę nuo dūmų arba mėgindami išsigelbėti, šokdami per langus.

Tuo tarpu Kryme, kurį kovą aneksavo Rusija, vyko susirėmimai tarp milicijos ir apie 2 tūskt. vietos totorių, palaikančių Kijevo vyriausybę ir protestuojančių prieš Maskvos atsisakymą įleisti į pusiasalį jų lyderį Mustafą Cemilevą.

Jaceniukas: vienintelė išeitis - susitaikymas

Ukrainos premjeras Arsenijus Jaceniukas pareiškė, kad krizė Ukrainoje gali būti išspręsta tik susitaikymu ir visų problemų taikiu sureguliavimu.

„Penktadieniniai įvykiai Odesoje kiekvienam turėtų tapti signalu, jog susitaikymas ir taika yra vienintelis būdas išgelbėti Ukrainą, padaryti ją klestinčia Europos valstybe“, – jis sakė šeštadienį spaudos konferencijoje, surengtoje šiaurinio Boryspilio miesto oro uoste, po susitikimo su Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) kariniais inspektoriais, kuriuos paleido prorusiški separatistai.

Gegužės 2 dieną per įnirtingus provakarietiškos Kijevo vyriausybės šalininkų ir priešininkų susirėmimus pietiniame Odesos uostamiestyje ir gaisrą Profsąjungų rūmuose žuvo 46 žmonės, o dar 88 sužeistieji paguldyti į ligonines.

A.Jaceniukas taip pat sakė, kad būtina išvaduoti tris Ukrainos saugumo tarnybos (SBU) specialiųjų pajėgų dalinio „Alfa“ narius, kurie tebelaikomi įkaitais Slovjanske.

„Specialiųjų pajėgų dalinio „Alfa“ pareigūnai tebelaikomi nelaisvėje, o per savo susitikimą su SBU vadovybe ketvirtadienio vakarą paraginau ... nedelsiant grąžinti tuos vyrus į Kijevą – saugius ir sveikus“, – pažymėjo premjeras.

Tie trys kariai buvo sučiupti netoli Slovjansko esančiame Horlivkos mieste balandžio 26 dieną. Jie buvo pasiųsti suimti vieno Rusijos piliečio, įtariamo Horlivkos miesto tarybos nario Volodymyro Rybako nužudymu.

Vizitas į Odesą

Ukrainos premjeras sekmadienį išvyko į gedintį Juodosios jūros uostamiestį Odesą, kurioje įnirtingi susirėmimai tarp Kijevo vyriausybės šalininkų ir prorusiškų kovotojų nusinešė 42 žmonių gyvybes.

Vyriausybės vadovas per šį vizitą planuoja „susitikti su Odesos srities socialinio (sektoriaus), politikos, kultūros ir ekonomikos lyderiais“, sakoma jo biuro paskelbtame pranešime.

Daugiau nei milijoną gyventojų turintis pietinis miestas dar neatsigavo po šiurpių įvykių penktadienį, kai per gaisrą Profsąjungų rūmuose, įsiplieskusį per susirėmimus gatvėse, žuvo 38 žmonės.

Gaisrą sukėlė promaskvietiški ir Kijevo vyriausybę palaikantys demonstrantai, svaidę Molotovo kokteilius po to, kai keturi žmonės žuvo per priešingų stovyklų susirėmimus.

Anksčiau sekmadienį A.Jaceniukas pažadėjo atlikti „visokeriopą, išsamų ir nepriklausomą tyrimą“ dėl tos tragedijos, o vyriausybė paskelbė dviejų dienų gedulą.

Premjeras dėl žmonių žūties kaltino saugumo pajėgas.

„Tos saugumo pajėgos yra neveiksmingos, jos pažeidinėjo įstatymus“, – jis sakė Didžiosios Britanijos nacionaliniam transliuotojui BBC.

„Prokuratūra aiškinsis dėl kiekvieno – pradedant milicijos viršininku, jo pavaduotojais, baigiant kiekvienu konkrečiu milicininku“, – pridūrė jis.

Tačiau A.Jaceniukas dėl smurto „išprovokavimo“ kaltino prorusiškus demonstrantus.

Vyriausybė anksčiau pripažino, kad jos saugumo pajėgos yra „bejėgės“ neleisti prorusiškiems kovotojams užiminėti vyriausybinių pastatų rytiniuose miestuose.

Jau daugiau nei tuzinas miestų ir miestelių yra kontroliuojami sukilėlių, o Vakarų šalių palaikoma vyriausybė Kijeve pradėjo „antiteroristinę“ operaciją, siekdama juos susigrąžinti.

Tragedija - žiauriaus chuliganizmo ir politikos derinys

Įtam­pą Ukrai­nos kri­zė­je smar­kiai pa­di­di­nu­si 42 žmo­nių žū­tis pie­ti­nia­me Ode­sos uos­ta­mies­ty­je yra su­si­ju­si ne vien su aš­trė­jan­čia po­li­ti­ne konf­ron­ta­ci­ja, bet ir fut­bo­lo chu­li­ga­nų siau­tė­ji­mu.

Su­si­rė­mi­mai gat­vė­se, ku­riuos vai­ni­ka­vo di­džiu­lis gais­ras Prof­są­jun­gų rū­muo­se, pra­žu­dęs 38 žmo­nes - dau­giau­sia pro­ru­siš­kus ak­ty­vis­tus - pra­si­dė­jo penk­ta­die­nį per tu­rė­ju­sias bū­ti tai­kias ei­ty­nes į fut­bo­lo sta­dio­ną. Ja­me 17 val. vie­tos (ir Lie­tu­vos) lai­ku tu­rė­jo pra­si­dė­ti var­žy­bos.

Ode­sos klu­bo "Čor­no­mo­rec" ais­truo­liai pri­si­jun­gė prie "Me­ta­list" ko­man­dos ger­bė­jų, at­vy­ku­sių iš šiau­rės ry­ti­nio Char­ko­vo mies­to, kad kar­tu žy­giuo­tų į sta­dio­ną.

Nors iš pra­džių to­kių pla­nų ne­bu­vo, ta­čiau šios ei­ty­nės, ku­rio­se da­ly­va­vo apie 1,5 tūkst. žmo­nių, vir­to de­mons­tra­ci­ja už Ukrai­nos vie­ny­bę.

"Tai bu­vo kai ku­rie jau­nie­ji ais­truo­liai - ir šio­je ša­ly­je bū­tent jau­ni­mas na­tū­ra­liai la­biau pa­lai­ko vie­nin­gą Ukrai­ną, o ne Ru­si­ją", - sa­kė Na­ta­li­ja Pe­tro­pav­lovs­ka, va­do­vau­jan­ti vi­suo­me­ni­nei gru­pei, pa­lai­kan­čiai pro­va­ka­rie­tiš­ką va­di­na­mą­jį Mai­da­no ju­dė­ji­mą, ku­rio pro­tes­tai nu­ver­tė anks­tes­nę Ukrai­nos pro­ru­siš­ką vy­riau­sy­bę.

Tas ei­ty­nes, ku­rio­se bu­vo ne­ša­mos žyd­ros ir gel­to­nos spal­vų Ukrai­nos, taip pat "Me­ta­list" klu­bo vė­lia­vos, už­puo­lė šim­tai pro­ru­siš­kų chu­li­ga­nų, aki­vaiz­džiai pa­si­ruo­šu­sių smur­tui: kai ku­rie bu­vo gink­luo­ti ir dė­vė­jo sli­di­nin­kų kau­kes bei šal­mus, pa­sa­ko­jo įvy­kių liu­di­nin­kai.

Įsip­lies­kus su­si­rė­mi­mams, bent ke­tu­ri žmo­nės mi­rė nuo šau­ti­nių žaiz­dų, o dar de­šim­tys bu­vo su­žeis­ti.

Ole­has Kons­tian­ty­no­vas bu­vo tarp su­žeis­tų­jų, nu­vež­tų į Žy­dų li­go­ni­nę, kur gy­dy­to­jai su­tvar­kė šau­ti­nes žaiz­das jo ran­ko­je ir ko­jo­je.

"Kai pra­si­dė­jo šau­dy­mas, pa­sa­kiau, kad tur­būt esa­ma gink­lų, nes at­vy­ko mi­li­ci­ja, - pa­sa­ko­jo jis. - Bu­vau su­žeis­tas į į ran­ką, o kai ma­no drau­gai ve­dė ma­ne ša­lin, vėl bu­vau su­žeis­tas į ran­ką ir į ko­ją."

40-me­tis įvy­kių liu­di­nin­kas, var­du Boh­da­nas, sa­kė: "Dvi ais­truo­lių gru­pės žy­gia­vo per mies­tą, kai pra­si­dė­jo šau­dy­mas ir bu­vo svai­do­mos sa­va­dar­bės gra­na­tos."

"Mi­li­ci­ja nie­ko ne­da­rė. Ta­čiau ais­truo­liai prieš­ino­si. Jų bu­vo dau­giau ne­gu už­puo­li­kų, ir jiems muš­ty­nės ne­sve­ti­mos."

Pa­sak N.Pe­tro­pav­lovs­kos, nors pro­ru­siš­ki ak­ty­vis­tai bu­vo gink­luo­ti, "jie pa­da­rė di­de­lę klai­dą, už­ka­bin­da­mi ais­truo­lius".

"Jų bu­vo di­de­lė mi­nia, ir jie ži­no­jo, kaip elg­tis. Jie ne­bi­jo­jo gink­lų, bet ir įtū­žo, kai juos bu­vo im­ta šau­dy­ti ir muš­ti", - aiš­ki­no ji.

In­for­ma­ci­ja apie su­si­rė­mi­mus bu­vo žai­biš­kai iš­pla­tin­ta SMS ži­nu­tė­mis ir so­cia­li­niais tink­lai, to­dėl į ne­ra­mu­mus įsi­trau­kė dau­giau fut­bo­lo ais­truo­lių.

"Žiū­rė­jau rung­ty­nes, ir vi­si pa­ste­bė­jo­me, kad pu­sė tri­bū­nų yra tuš­čios, - sa­kė vie­nas vy­ras, ku­ris bu­vo sta­dio­ne. - Žmo­nės iš­ėjo kau­tis."

Ap­ri­mus su­si­rė­mi­mams gat­vė­se, di­dė­jan­čios sir­ga­lių mi­nios įtū­žis at­sig­rę­žė prieš pro­ru­siš­kų ak­ty­vis­tų pa­la­pi­nių mies­te­lį, nuo ko­vo vi­du­rio sto­vin­tį di­de­lė­je aikš­tė­je prieš­ais Prof­są­jun­gų rū­mus.

"Tai bu­vo įtū­žu­si mi­nia, trokš­tan­ti kerš­to, ku­ris iš­si­lie­jo Ku­li­ko­vo mū­šio aikš­tė­je. Jie no­rė­jo at­si­kra­ty­ti pro­ru­siš­kos sto­vyk­los, - sa­kė N.Pe­tro­pav­lovs­ka. - Jie ke­ti­no ją su­nai­kin­ti, su­de­gin­ti."

Ma­žes­nė pro­ru­siš­kų ak­ty­vis­tų mi­nia "ga­lė­jo tie­siog pa­bėg­ti - jie ži­no­jo, kad at­ei­na įpy­ku­si mi­nia; nuo at­akos prieš ei­ty­nes ir ais­truo­lių bei mū­sų žmo­nių at­vy­ki­mo pra­ėjo dvi va­lan­dos, - pri­dū­rė ji. - Ta­čiau jie nu­spren­dė pa­sis­lėp­ti prof­są­jun­gų pa­sta­te."

Pro­tes­tų ly­de­rė pri­pa­ži­no, kad tas di­de­lis pa­sta­tas bu­vo ap­mė­ty­tas Mo­lo­to­vo kok­tei­liais, ką ro­dė ir dau­ge­lis in­ter­ne­te pa­skelb­tų vaiz­do įra­šų.

Ta­čiau pro­ru­siš­ki ko­vo­to­jai svai­dė ply­tas ir šau­dė į mi­nią nuo sto­go, sa­kė N.Pe­tro­pav­lovs­ka. Tai pa­tvir­ti­no Ukrai­nos vy­riau­sy­bė.

Ti­kriau­siai nie­ka­da ne­bus nu­sta­ty­ta, ku­ri pu­sė su­kė­lė pra­žū­tin­gą gais­rą pa­sta­te, ku­ria­me de­šim­tys pro­ru­siš­kų ak­ty­vis­tų įstri­go dėl lieps­nos ir dū­mų.

Ki­ta ver­tus, dau­ge­lis tra­ge­di­jos liu­di­nin­kų tvir­ti­no, kad ug­nia­ge­siai ne­pa­kan­ka­mai ak­ty­viai gel­bė­jo vi­du­je esan­čius žmo­nes.

"Tai siau­bin­ga. Ti­krai ne­no­rė­jo­me, kad tai nu­tik­tų. Ap­gai­les­tau­ja­me dėl tų žū­čių", - sa­kė N.Pe­tro­pav­lovs­ka.

"Jau­nuo­liais bu­vo ma­ni­pu­liuo­ja­ma. Aš pa­ti daug kar­tų ra­gi­nau ug­nia­ge­sius (gel­bė­ti žmo­nes), ir ne­tgi da­bar ti­krai ne­sup­ran­tu, ko­dėl jie taip il­gai už­tru­ko", - pri­dū­rė ji.

Ukrai­na dėl tos tra­ge­di­jos pa­skel­bė dvie­jų die­nų ge­du­lą.

Sek­ma­die­nį prem­je­ras Ar­se­ni­jus Ja­ce­niu­kas at­vy­ko į tra­ge­di­jos su­krės­tą mies­tą, tu­rin­tį apie mi­li­jo­ną gy­ven­to­jų, de­mons­truo­da­mas vy­riau­sy­bės siel­var­tą ir so­li­da­ru­mą.

Duo­da­mas in­ter­viu Bri­ta­ni­jos na­cio­na­li­niam trans­liuo­to­jui BBC, A.Ja­ce­niu­kas pa­ža­dė­jo, kad bus at­lik­tas "vi­siš­kas, iš­sa­mus ir ne­prik­lau­so­mas ty­ri­mas" dėl šių tra­giš­kų įvy­kių.

Pa­sak jo, nors smur­tą iš­pro­vo­ka­vo pro­ru­siš­ki ak­ty­vis­tai, taip pat bu­vo pra­dė­tas ty­ri­mas dėl vi­sų Ode­sos mi­li­ci­jos par­ei­gū­nų veiks­mų, nes tei­sė­sau­ga pa­si­ro­dė esan­ti "ne­veiks­min­ga" įsip­lies­kus ne­val­do­moms riau­šėms.

"Jie pa­žei­dė įsta­ty­mus", - sa­kė prem­je­ras.

DALINTIS:
 
SPAUSDINTI
PASAULIS
Rubrikos: Informacija:
#ATEITIESLYDERIAIEkonomikaGamta ir augintiniaiGimtasis kraštasKontaktai
GynybaĮdomybėsIstorijaJurgos virtuvėReklaminiai priedai
KomentaraiKonkursaiKultūraLietuvaPrenumerata
Mokslas ir ITPasaulisSportasŠeima ir sveikataKarjera
ŠvietimasTrasaŽmonės
Visos teisės saugomos © 2013-2017 UAB "Lietuvos žinios"