Paieška
LIETUVAKOMENTARAIPASAULISEKONOMIKASPORTASĮDOMYBĖSGIMTASIS KRAŠTASISTORIJA
ŽMONĖSGAMTA IR AUGINTINIAIŠEIMA IR SVEIKATAMOKSLAS IR ITKULTŪRAŠVIETIMASGYNYBAMULTIMEDIJA
ISTORIJA

Lietuva be „balvonų“

 
Alinos Ožič (LŽ) nuotrauka

Lietuva jau prieš 24 metus išsivadavo iš sovietų imperijos nelaisvės. Nepriklausomybės kovos mūsų tautai atsiėjo brangiai - savo gyvybes paklojo tūkstančiai partizanų ir tremtinių, vėliau neaiškiomis aplinkybėmis žūdavo rezistentai, o dešimtys jau išsivadavusios Lietuvos gynėjų prarado gyvybes Vilniuje ir Medininkuose.

Šešerius metus Lietuvoje draudžiama naudoti komunistinius ir nacionalsocialistinius simbolius.

Tačiau mūsų miestų ir miestelių aikštėse bei gatvėse užsiliko dešimtys - jei ne šimtai - bolševikinę prievartą, sovietinę okupaciją ir tariamus jos didvyrius šlovinančių paminklų. Tie užsilikę paminklai - pats tikriausias nesusipratimas, žeminantis Lietuvos valstybingumo idėją, lietuvių tautos orumą ir žuvusiųjų už jos laisvę atminimą.

Pastaruoju metu viešojoje erdvėje nemažai kalbama apie sovietines Žaliojo tilto skulptūras, vis dar stūksančias kone pačioje sostinės širdyje. Manome, kad joms ten – ne vieta. Taip pat manome, kad nedera sovietinę santvarką ir prievartą šlovinančių paminklų palikti Rokiškyje, Biržuose ir kituose Lietuvos miestuose.

Todėl kreipiamės į jus, brangieji skaitytojai - siųskite informaciją apie jums žinomą užsilikusį sovietinės okupacijos „paveldą“. Turite komunizmo „didvyrių“, Lietuvos laisvės naikintojų paminklų nuotraukų? Turite minčių, ką su šiuo „paveldu“ reikėtų daryti? Rašykite mums adresu be-balvonu@lzinios.lt arba portalo lzinios.lt redakcijai - UAB „Lietuvos žinios“, Vykinto g. 14, 08117 Vilnius. Įdomiausias mintis ir nuotraukas publikuosime dienraštyje „Lietuvos žinios“ ir portale lzinios.lt.

„Lietuvos žinios“ skelbia: Lietuva be „balvonų“!

LŽ apie sovietinį „paveldą“ Lietuvoje:

Propagandinis menas

2014-07-11

Gerbiamas redaktoriau, gal prieš kokį trejetą metų esu išsiuntęs Seimo nariams laišką apie propagandinį meną. Tada irgi buvo keliamas Žaliojo tilto „puošybos“ klausimas. Šiandien vėl pradėtas ginti Petrui Cvirkai pastatytas paminklas Vilniuje.

Šiauliuose tebešlovinami sovietiniai didvyriai

2014-07-08

Iš Šiau­lių grį­žęs por­ta­lo lzi­nios.lt skai­ty­to­jas Ai­nis Bal­ta­kis at­siun­tė po­rą nuo­trau­kų mū­sų rub­ri­kai Lie­tu­va be "bal­vo­nų".

Redakcijos paštas. Apie paminklus ir skulptorius

2014-06-30

Gerbiamasis Ramūnai Terleckai, net širdį suspaudė, kai gegužės 22 dieną perskaičiau Jūsų straipsnį „Karalių, vamzdžio ir stabų miestas“. Esu buvusi žurnalistė, kaip ir ta Jūsų minima Daiva Vilkelytė, kurios, deja, nepažįstu ir kuri, deja, pasišovusi narsiai naikinti, ir sunaikins, gan didelį Lietuvos kultūros klodą.

Sovietmečio vertybės Seimo narių neglumina

2014-06-25

Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­tui ne­ap­sisp­ren­džiant dėl Vil­niu­je ant Ža­lio­jo til­to be­si­pui­kuo­jan­čių ko­mu­nis­ti­nes ver­ty­bes sim­bo­li­zuo­jan­čių skulp­tū­rų, Sei­mo na­riai dėl jų vie­no­dos nuo­mo­nės ne­tu­ri.

P. Cvirka – pirmiausia rašytojas ar kolaborantas?

2014-06-24

Kau­nie­tis Pra­nas Ur­ba­na­vi­čius, at­si­liep­da­mas į LŽ kvie­ti­mą dis­ku­tuo­ti apie so­vie­ti­nę oku­pa­ci­ją šlo­vi­nan­čius pa­mink­lus, siū­lo pa­svars­ty­ti, ar tu­rė­tų Lie­tu­vo­je bū­ti ger­bia­mas ra­šy­to­jo Pe­tro Cvir­kos at­mi­ni­mas.

Sovietų vėliavnešiai vis dar "puošia" Ukmergę

2014-06-20

Su Uk­mer­gė­je SSRS 60-me­čio pro­ga pa­sta­ty­tu pa­mink­lu ap­sip­ra­to ir vie­tos val­džia, ir gy­ven­to­jai. Ti­ki­na­ma, kad mo­nu­men­tas me­niš­kas, „ne ypač ideo­lo­gi­nis“ ir jo... be­veik ne­si­ma­to.

***

Raudonarmiečiai – išvaduotojai?

2014-06-19

Kauno miesto tarybos narys Stasys Buškevičius pranešė mums apie paminklą Šilutės rajone, kuriame Lietuvą užgrobusios ir jos gyventojus žudžiusios sovietinės armijos kariai vadinami "išvaduotojais".

***

Sovietinis paminklas supriešino žmones

2014-06-17

Ki­lus ini­cia­ty­vai iš Mi­ros­la­vo (Aly­taus r.) cen­tro iš­kel­ti pa­mink­lą žu­vu­siems so­vie­tų oku­pa­ci­nio re­ži­mo vyk­dy­to­jams, kai ku­rie mies­te­lio gy­ven­to­jai par­eiš­kė no­rin­tys, kad jis iš­lik­tų kaip skaus­min­gos pra­ei­ties pri­mi­ni­mas.

***

Žaliojo tilto skulptūras priglaustų Grūtas

2014-05-28

Pri­glaus­ti ke­tu­rias sta­li­ni­nes sos­ti­nės Ža­lią­jį til­tą puo­šian­čias skulp­tū­ras vi­suo­met pa­si­ren­gęs Grū­to par­kas. Jo stei­gė­jas vers­li­nin­kas Vi­liu­mas Ma­li­naus­kas įsi­ti­ki­nęs, kad sa­vo vie­tą dau­giau nei šim­to so­viet­me­čio ideo­lo­gi­zuo­tų pa­mink­lų eks­po­zi­ci­jo­je po at­vi­ru dan­gu­mi jos ti­krai ras­tų.

***

Karalių, vamzdžio ir stabų miestas

2014-05-22

Prieš ke­lias sa­vai­tes trum­pai te­ko bend­rau­ti su bu­vu­sia žur­na­lis­te Dai­va Vil­ke­ly­te. Ji šiuo me­tu dar­buo­ja­si Ta­li­ne ir ne­la­bai daž­nai grįž­ta į Vil­nių. Kam te­ko su­tik­ti Dai­vą, tas ži­no, kad jos ener­gi­jos ir ak­ty­vios pi­lie­ti­nės raiš­kos ga­lė­tų pa­vy­dė­ti bet ku­ris Lie­tu­vos po­li­ti­kas ar vers­lo ly­de­ris. Po­kal­bis pa­si­su­ko apie skulp­tū­ras ant Vil­niaus Ža­lio­jo til­to. Jos žo­džiais, to­kios fan­tas­ma­go­ri­jos, kai ša­lia so­vie­ti­nių oku­pan­tų sta­tu­lų plaiks­to­si Vy­tis ir NA­TO vė­lia­vė­lės, nie­kur ki­tur pa­sau­ly­je ne­pa­ma­ty­si.

***

Laikas apsispręsti

2014-05-15

Du­kart So­vie­tų Są­jun­gos did­vy­rio, Le­ni­no ir Rau­do­no­sios vė­lia­vos or­di­nin­ko Ja­ko­vo Smuš­ke­vi­čiaus pa­mink­las oku­puo­tos Lie­tu­vos lai­kais vie­no­je Ro­kiš­kio aikš­tė­je sto­vė­jo 21 me­tus. Dar il­giau - jau 24 me­tus - jis ten sto­vi ne­prik­lau­so­mo­je Lie­tu­vo­je.

***

Sovietinės dvasios išvarymas

2014-04-17

Į ne­vy­riau­sy­bi­nes or­ga­ni­za­ci­jas su­si­bū­rę Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės gy­nė­jai rei­ka­lau­ja iš mū­sų ša­lies ga­lu­ti­nai iš­gui­ti bu­vu­sio oku­pa­ci­nio so­vie­tų re­ži­mo ap­raiš­kas - ko­la­bo­ran­tams pa­sta­ty­tus pa­mink­lus ar jų var­dais pa­va­din­tas ir iki šiol da­li­ja­mas pre­mi­jas.

***

Biržiečiai nebenori garbinti sovietų karių

2013-10-24

Ne­pa­jė­gę iš Bir­žų cen­tro iš­kel­din­ti so­vie­ti­niams ka­riams pa­sta­ty­to pa­mink­lo, bir­žie­čiai ėmė rei­ka­lau­ti, kad bent jau bū­tų nu­im­ti ar pa­keis­ti jo už­ra­šai, oku­pa­ci­nės ka­riuo­me­nės ko­vo­to­jus va­di­nan­tys Bir­žų iš­va­duo­to­jais.

***

Laisvės gynėjai: saugomi sovietų triumfo paminklai, bet saviems didvyriams jų nėra

2013-08-21

Vil­niaus val­džiai su­ren­gus kon­kur­są res­tau­ruo­ti 1952 me­tais sta­ty­tas Ža­lio­jo ­til­to skulp­tū­ras, Lie­tu­vos lais­vės gy­nė­jai bu­vo pa­si­bai­sė­ję. „Kaip bai­sia­me sap­ne ten­ka kal­bė­ti su­ par­ti­za­nais, trem­ti­niais, po­li­ti­niais ka­li­niais, ku­rie prie Ža­lio­jo til­to bū­na ­šo­ki­ruo­ti“, – sa­ko Lie­tu­vos ­ka­riuo­me­nės kū­rė­jų sa­va­no­rių są­jun­gos at­sto­vas An­ta­nas Kliun­ka.

DALINTIS:
 
SPAUSDINTI
ISTORIJA
Rubrikos: Informacija:
EkonomikaGamta ir augintiniaiGimtasis kraštasGynybaKontaktai
ĮdomybėsIstorijaJurgos virtuvėKomentaraiReklaminiai priedai
KonkursaiKultūraLietuvaMokslas ir ITPrenumerata
PasaulisSportasŠeima ir sveikataŠvietimasKarjera
TrasaŽmonės
Visos teisės saugomos © 2013-2017 UAB "Lietuvos žinios"