Paieška
LIETUVAKOMENTARAIPASAULISEKONOMIKASPORTASĮDOMYBĖSGIMTASIS KRAŠTASISTORIJA
ŽMONĖSGAMTA IR AUGINTINIAIŠEIMA IR SVEIKATAMOKSLAS IR ITKULTŪRAŠVIETIMASGYNYBAMULTIMEDIJA
ŠEIMA IR SVEIKATA

Kai­my­ni­nių ša­lių me­di­kų ko­vos už bū­vį: nuo de­ry­bų iki ba­do strei­kų

 
lsveikata.lt nuotrauka

Kol Lie­tu­vos me­di­kai bruz­da ir gra­si­na strei­kais, pa­si­dai­ry­ki­me, kaip kai­my­ni­nių vals­ty­bių me­di­kai spren­džia sa­vo pro­ble­mas. Įkve­pian­čių pa­vyz­džių, kaip ko­vo­ti ir ko­dėl ver­ta ko­vo­ti už sa­vo tei­ses ir oru­mą, ap­lin­ki­nė­se ša­ly­se ne­trūks­ta.

Len­ki­jos jau­nie­ji me­di­kai pa­skel­bė ba­do strei­ką

Len­ki­jos jau­nie­ji me­di­kai re­zi­den­tai gra­si­na iš­vyk­ti iš ša­lies, jei ne­bus at­si­žvelg­ta į jų rei­ka­la­vi­mus ir jų mė­ne­si­nė al­ga bus pa­di­din­ta tik ne­žy­miai. Me­di­ci­nos stu­di­jas bai­gę jau­ni gy­dy­to­jai 5–7 me­tus dir­ba re­zi­den­tais už 2700 zlotų (~640 eur) į ran­kas. Už tiek, kiek kai­nuo­ja Var­šu­vos cen­tre 1–2 kam­ba­rių bu­to nu­oma.

Spa­lio 2 die­ną Var­šu­vos vai­kų li­go­ni­nė­je 20 jau­nų­jų me­di­kų pra­dė­jo ba­do strei­ką. Ba­do strei­kas iš­pli­to ir į ki­tus mies­tus – pri­sijun­gė me­di­kai iš Šče­si­no, Les­zno, Lo­džės, Gdans­ko, Kro­ku­vos ir Vroc­la­vo. Jie pra­ra­do vil­tį, kad Vy­riau­sy­bė su­tiks su jų rei­ka­la­vi­mais di­din­ti fi­nan­sa­vi­mą ša­lies svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­goms. Jau­nų­jų gy­dy­to­jų nuo­mo­ne, Len­ki­jos svei­ka­tos prie­žiū­ra yra par­klup­dy­ta ant ke­lių.

Prieš rin­ki­mus Len­ki­jos svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras Kon­stan­tas Ra­dzi­wil­las ža­dė­jo di­din­ti fi­nan­sa­vi­mą svei­ka­tos ap­sau­gos sis­te­mai ir di­din­ti me­di­kų at­ly­gi­ni­mus. Jis tei­gė, jog per dve­jus ar tre­jus me­tus svei­ka­tos ap­sau­gos fi­nan­sa­vi­mas bus pa­di­din­tas nuo 4,5 proc. iki 6 proc.

Len­ki­jos jau­nų­jų me­di­kų rei­ka­la­vi­mai:

• Kad iki 2021 m. fi­nan­sa­vi­mas nuo­lat di­dė­tų ir siek­tų iki 6,8 proc. BVP.

• Su­ma­žin­ti biu­ro­kratiją.

• Pa­di­din­ti me­di­ci­nos dar­buo­to­jų skai­čių.

• Ge­rin­ti dar­bo są­ly­gas.

• Pa­di­din­ti at­ly­gi­ni­mus iki 826 eu­rų į ran­kas.

• Su­trum­pin­ti ei­les lau­kian­čių­jų me­di­ci­ni­nių pro­ce­dū­rų.

Len­ki­jos svei­ka­tos prie­žiū­ros sis­te­ma yra lė­tai ir ne­pa­kan­ka­mai fi­nan­suo­ja­ma, o me­di­ci­ni­nių pro­ce­dū­rų rei­kia lauk­ti daž­nai net ke­le­tą mė­ne­sių. Pra­ėju­siais me­tais Len­ki­jos vy­riau­sy­bė svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­goms sky­rė 4,7 proc. ša­lies BVP. Tarp­vy­riau­sy­bi­nės eko­no­mi­nės or­ga­ni­za­ci­jos OECD duo­me­ni­mis, tai šiek tiek dau­giau nei ski­ria Tur­ki­ja (3,4 proc.) ir Lat­vi­ja (3,2 proc.), bet tai yra vie­nos iš ma­žiau­sių be­si­vys­tan­čių ša­lių iš­lai­dų.

Len­ki­jos vy­riau­sy­bė ve­dė de­ry­bas su gy­dy­to­jais ir pa­tvir­ti­no:

• iki 2025 m. pa­di­din­ti fi­nan­sa­vi­mą 6 proc. nuo BVP.

• Vy­riau­sy­bė pra­dė­jo de­ry­bas su Uk­rai­na dėl pa­leng­vin­to šios ša­lies gy­dy­to­jų įdar­bi­– ni­mo Len­ki­jo­je (šal­ti­nis „Puls Biz­ne­su“).

Lat­vi­jo­je – ne­ter­mi­nuo­tas strei­kas

Lat­vi­jos šei­mos gy­dy­to­jai taip pat ne­ty­li. Lie­pos 3 die­ną pra­dė­jo ne­ter­mi­nuo­tą strei­ką, ku­ria­me da­ly­va­vo dau­giau kaip 600 me­di­kų. Strei­ko ku­ra­to­rius – Lat­vi­jos šei­mos gy­dy­to­jų aso­cia­ci­ja. Pa­sak ži­niask­lai­dos, ly­gia­gre­čiai strei­ka­vo ir vals­ty­bi­nių kli­ni­kų me­di­kai, ku­rie at­si­sa­ko dirb­ti virš­va­lan­džius. Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos šei­mos gy­dy­to­jai iš es­mės dir­ba pa­na­šio­mis są­ly­go­mis, vi­du­ti­nis pro­fe­si­jos at­ly­gi­ni­mas tiek vie­no­je, tiek ki­to­je vals­ty­bė­je sie­kia 900 EUR iki mo­kes­čių, ap­mo­kė­ji­mas už at­lik­tą dar­bą taip pat yra pa­na­šus – ka­pi­ta­ci­ja (ap­mo­ka­ma už kiek­vie­ną pri­si­ra­šiu­sį gy­ven­to­ją). Šiuo me­tu pir­mi­nėms am­bu­la­to­ri­nėms pa­slau­goms kom­pen­suo­ti (šei­mos gy­dy­to­jo pa­slau­goms) yra ski­ria­ma iki 14 proc. vi­so PSDF biu­dže­to.

Lat­vi­jos šei­mos gy­dy­to­jų rei­ka­la­vi­mai:

• Pa­di­din­ti at­ly­gi­ni­mus slau­gy­to­jams ir jų pa­dė­jė­jams.

• 30 proc. pa­di­din­ti ap­mo­kė­ji­mą už pri­si­ra­šiu­sius gy­ven­to­jus (ka­pi­ta­ci­jos mo­kes­tį), o Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja siū­lo di­din­ti į jį įei­nan­tį at­ly­gi­ni­mą. Ta­čiau į ka­pi­ta­ci­jos su­mą įtrauk­ta ne tik šei­mos gy­dy­to­jo al­ga už gy­dy­mą, bet ir ad­mi­nist­ra­ci­nės iš­lai­dos, nes šei­mos gy­dy­to­jas yra ir prak­ti­kos va­do­vas.

• Ati­dė­ti pri­va­lo­mo e.svei­ka­tos (re­cep­tai, ne­dar­bin­gu­mo pa­žy­mos ir pan.) tai­ky­mo ter­mi­ną ir su­stab­dy­ti pla­nus su­plak­ti ke­le­tą šei­mos gy­dy­to­jų prak­ti­kų į vie­ną sis­te­mą.

• Ben­drų­jų prak­ti­kų su­kū­ri­mas reikš­tų bu­dė­ji­mus va­ka­re bei sa­vait­ga­liais, tad bū­tų pa­keis­tas vi­sas anks­tes­nis šei­mos gy­dy­to­jų dar­bo mo­de­lis.

• Šei­mos gy­dy­to­jai yra pa­si­ren­gę nuo rug­sė­jo 1 die­nos per­ei­ti prie dar­bo elek­tro­ni­nė­je svei­ka­tos prie­žiū­ros sis­te­mo­je, ta­čiau su są­ly­ga, kad sis­te­ma veiks pa­kan­ka­mai grei­tai, o ne­dar­bin­gu­mo pa­žy­mė­ji­muo­se ne­bus rei­ka­lau­ja­ma įvar­dy­ti diag­no­zę. Kol kas elek­tro­ni­nė svei­ka­tos prie­žiū­ros sis­te­ma vei­kia per lė­tai ir ke­lia me­di­kams daug pro­ble­mų.

Vy­riau­sy­bės veiks­mai:

• Vy­riau­sy­bei ne­pa­vy­ko su­si­tar­ti su me­di­kais dėl ka­pi­ta­ci­jos mo­kes­čio pa­di­di­ni­mo prak­ ti­kų iš­lai­ky­mui. Šis klau­si­mas per­duo­tas svars­ty­ti Svei­ka­tos ap­sau­gos stra­te­gi­jos ta­ry­bai.

• Ki­tais me­tais Lat­vi­jos li­go­ni­nė­se dir­ban­čių gy­dy­to­jų ir spe­cia­lis­tų at­ly­gi­ni­mai di­dės apy­tik­riai 80 proc. (vi­du­ti­nis mė­ne­sio at­ly­gi­ni­mas augs nuo 859 eu­rų šie­met iki 1547 eu­rų ki­tą­met).

• Li­go­nius pri­žiū­rin­čio ir slau­gan­čio li­go­ni­nių per­so­na­lo, taip pat spe­cia­lis­tų asis­ten­tų vi­du­ti­nis mė­ne­sio at­ly­gi­ni­mai tu­rė­tų di­dė­ti 73 proc. – nuo 537 iki 929 eu­rų, o li­go­ni­nių pa­gal­bi­nio per­so­na­lo – 55 proc. – nuo 400 iki 621 eu­ro.

• Am­bu­la­to­ri­nio gy­dy­mo įstai­gų dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mai augs kuk­liau: gy­dy­to­jų – 31 proc., slau­gių – 26 proc., pa­gal­bi­nio per­so­na­lo – 13 pro­cen­tų.

• Gy­dy­mo įstai­gų dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mų di­di­ni­mui at­ei­nan­čių me­tų vals­ty­bės biu­dže­te nu­ma­ty­ta 116,9 mln. eu­rų, o iš vi­so svei­ka­tos ap­sau­gos sis­te­mos fi­nan­sa­vi­mui nu­ma­ty­ta 1,014 mlrd. eu­rų.

• Ša­lys su­si­ta­rė dėl ki­tų šei­mos gy­dy­to­jų ke­lia­mų rei­ka­la­vi­mų, įskai­tant pra­šy­mą lai­ki­nai ati­dė­ti me­di­ci­nos pro­ce­dū­rų ta­ri­fų per­žiū­rė­ji­mą.

Latvijos Sveikatos apsaugos ministrė Anda Čakša išdėstė jos vadovaujamos ministerijos pasiūlymą: „vienodas bazinis darbo užmokestis visiems gydytojams, įskaitant šeimos gydytojus, tačiau dėl papildomo apmokėjimo už naktines darbo valandas susidarys skirtumas, su kuriuo šeimos gydytojai dabar nesutinka“.

Es­ti­ja iš­si­su­ko nuo strei­ko

Es­ti­jo­je me­di­kai bruz­dė­jo 2012 ir 2016 me­tais.

Šie­met ba­lan­džio 26 d. po pen­kių mė­ne­sių tru­ku­sių de­ry­bų su Es­ti­jos vy­riau­sy­be ir svei­ka­tos ap­sau­gos pa­rei­gū­nais pen­kios Es­ti­jos svei­ka­tos prie­žiū­ros dar­buo­to­jų pro­fe­si­nės są­jun­gos pa­si­ra­šė ko­lek­ty­vi­nę su­tar­tį, su­ti­ku­sios su at­ly­gi­ni­mu ir at­si­sa­ky­da­mos il­gų strei­kų.

Pa­gal su­tar­tį nau­ja­jam mi­ni­ma­liam va­lan­di­niam at­ly­giui, ga­lio­jan­čiam at­ga­li­ne da­ta nuo ba­lan­džio 1 d., ski­ria­ma 10,53 eu­rai gy­dy­to­jams, 6,03 eu­rai se­se­lėms ir 3,70 eu­rai slau­gy­to­joms.

Es­ti­jos vy­riau­sy­bė pri­ėmė spren­di­mą, kad pa­pil­do­mai už so­cia­li­nio mo­kes­čio me­di­ci­ni­nio drau­di­mo da­lį su­mo­kė­tą su­mą Svei­ka­tos drau­di­mo fon­do biu­dže­te bus mo­ka­mos iš vals­ty­bės biu­dže­to ne­dir­ban­tys pen­si­nin­kai.

Ru­mu­ni­ja – prieš mo­kes­čių pla­ną

Maž­daug 7000 Ru­mu­ni­jos vie­šo­jo sek­to­riaus svei­ka­tos prie­žiū­ros dar­buo­to­jų spa­lio 19 die­ną pro­tes­ta­vo prieš mo­kes­čių pla­ną. Jie rei­ka­la­vo, kad Vy­riau­sy­bė at­si­sa­ky­tų pla­no di­din­ti so­cia­li­nio drau­di­mo mo­kes­čius. Pa­gal nau­ją pla­ną šiuo me­tu darb­da­vių mo­ka­mus so­cia­li­nio drau­di­mo mo­kes­čius at­ei­ty­je tu­rės mo­kė­ti dar­buo­to­jai.

„Mū­sų at­ly­gi­ni­mas – vie­nas že­miau­sių,“ – sa­kė 51 me­tų slau­gy­to­ja iš Bu­cha­reš­to Do­ri­na Man­tu, ji per mė­ne­sį už­dir­ba 1700 lei (440 USD). „Ko­dėl tu­rė­čiau mo­kė­ti dau­giau mo­kes­čių vals­ty­bei?“

Ki­tais me­tais Ru­mu­ni­jos Vy­riau­sy­bė ke­ti­na di­din­ti at­ly­gi­ni­mus vie­šo­jo sek­to­riaus dar­buo­to­jams, to­dėl ke­lia­mi mo­kes­čiai.

lsveikata.lt

DALINTIS:
 
SPAUSDINTI
ŠEIMA IR SVEIKATA
Rubrikos: Informacija:
#ATEITIESLYDERIAIEkonomikaGamta ir augintiniaiGimtasis kraštasKontaktai
GynybaĮdomybėsIstorijaJurgos virtuvėReklaminiai priedai
KomentaraiKonkursaiKultūraLietuvaPrenumerata
Mokslas ir ITPasaulisSportasŠeima ir sveikataKarjera
ŠvietimasTrasaŽmonės
Visos teisės saugomos © 2013-2017 UAB "Lietuvos žinios"