Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Paspaudę mygtuką „Sutinku“ arba naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą. Bet kada galėsite atšaukti savo sutikimą pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Jei pageidaujate, galite kontroliuoti ir/arba ištrinti slapukus. Išsamesnė informacija čia https://www.aboutcookies.org/ Jei ištrinsite slapukus, jums gali reikėti rankiniu būdu pakeisti kai kurias parinktis kaskart, kai lankysitės interneto svetainėje, o kai kurios paslaugos ir funkcijos gali neveikti.

Kultūra ir žmonėsGamta ir augintiniaiŠeima ir sveikataMokslas ir ITSportasŠvietimasTrasaĮdomybėsRinkimų maratonas
LIETUVA

Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimo programa 

2014 kovo 6 d. 09:00
Oresto Gurevičiaus (LŽ) nuotrauka

Skaitytojams pristatome oficialių renginių, skirtų paminėti Lietuvos nepriklausomybės dieną, programą.

VILNIUS

Ko­vo 8 d., šeštadienis

10.15–18.00 val. Tra­di­ci­nis šach­ma­tų „Žai­bo“ tur­ny­ras „Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo tau­rė – 2014“, skir­tas Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo 24-osioms me­ti­nėms, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo I rūmuose*

Ko­vo 9 d., sekmadienis

14.00 val.

Sa­kra­li­nės mu­zi­kos va­lan­da Vil­niaus ar­ki­ka­ted­ro­je ba­zi­li­ko­je. Kon­cer­te, skir­ta­me Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­nai, da­ly­vaus te­no­ras Vir­gi­li­jus No­rei­ka, var­go­ni­nin­kas Ber­nar­das Va­si­liaus­kas, mu­zi­ko­lo­gas Vac­lo­vas Juodpusis

Ko­vo 10 d., pirmadienis

12.00 val. Gė­lių, skir­tų pa­dė­ti ant Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­rų ka­pų, per­da­vi­mo ce­re­mo­ni­ja Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­me, Par­la­men­to galerijoje*

20.00–02.00 val. Ge­ne­ro­lo Jo­no Že­mai­čio Lie­tu­vos ka­ro aka­de­mi­jos Ka­riū­nų ta­ry­bos ini­cia­ty­va Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­nos pro­ga – dai­nos ir pri­si­mi­ni­mai prie lau­žo ant is­to­ri­nio Sta­lo kal­no Vilniuje

Ko­vo 11 d., antradienis

9.00 val. Gė­lių pa­dė­ji­mas prie Ko­vos 11-ajai skir­to pa­mink­lo „Ži­nia“ Ne­prik­lau­so­my­bės aikš­tė­je, Vilniuje

9.20 val. Vy­tau­to Da­raš­ke­vi­čiaus fo­tog­ra­fi­jų par­odos „Į Lais­vę. 1988–1991 m.“ ati­da­ry­mas Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­me, Par­la­men­to galerijoje*

10.00 val. Iš­kil­min­gas Ko­vo 11-osios – Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­nos mi­nė­ji­mas Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­me, Ko­vo 11-osios Ak­to salėje*

12.00 val. Tri­jų Bal­ti­jos vals­ty­bių vė­lia­vų pa­kė­li­mo ce­re­mo­ni­ja Ne­prik­lau­so­my­bės aikš­tė­je, Vilniuje

12.15 val. Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės or­kes­tro ir Gar­bės sar­gy­bos kuo­pos ka­rių iš­kil­min­gas žy­gia­vi­mas Ge­di­mi­no pros­pek­te, Vilniuje

13.30 val. Šv. Mi­šios Vil­niaus ar­ki­ka­ted­ro­je bazilikoje

12.30–16.00 val. At­vi­rų du­rų va­lan­dos Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo I rū­muo­se Vai­kų dirb­tu­vė­lės, me­no sa­vi­veik­los ko­lek­ty­vų asi­ro­dy­mai ir me­ni­nės kom­po­zi­ci­jos, trum­pa­me­tra­žių do­ku­men­ti­nių fil­mų de­mons­tra­vi­mas, par­odų lankymas

14.30 val. Vals­ty­bės Ne­prik­lau­so­my­bės sti­pen­di­jos įtei­ki­mas Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo rū­muo­se, Kons­ti­tu­ci­jos salėje*

14.00 val. Jau­nų­jų at­li­kė­jų, mu­zi­kos gru­pių kon­cer­tas Vin­co Ku­dir­kos aikš­tė­je, Vilniuje

19.00 val. Šven­ti­nis kon­cer­tas „Eu­ro­pa yra jė­ga“ Ka­ted­ros aikš­tė­je, Vilniuje

14.00 val. Kon­cer­tas Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to rū­mų Ko­lo­nų sa­lė­je. Da­ly­vau­ja Pa­ne­vė­žio ra­jo­no pu­čia­mų­jų or­kes­tras „Aukš­tyn“ ir jau­nie­ji at­li­kė­jai **

*Įė­ji­mas su kvietimais

**I­šanks­ti­nė re­gis­tra­ci­ja el. pa­štu ren­gi­niai@p­re­zi­den­tas.lt ar­ba tel. (8 5) 266 4073

PARODOS

Ko­vo 1–20 d. Ta­py­to­jo, me­no kū­rė­jo Pe­tro Ru­tės per­so­na­li­nė par­oda Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo II rū­mų galerijoje

Ko­vo 3–24 d. Ire­nos Pa­liu­ty­tės go­be­le­nų par­oda Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo III rū­mų galerijoje

Ko­vo 3–20 d. Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­ro Al­gi­man­to Vin­co Ul­bos 75-osioms gi­mi­mo me­ti­nėms pa­mi­nė­ti skir­ta par­oda Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­me, Vi­tra­žo ga­le­ri­jo­je (Sei­mo I rū­mai)

Ko­vo 3 – ba­lan­džio 1 d. Vy­tau­to Da­raš­ke­vi­čiaus fo­tog­ra­fi­jų par­oda „Į Lais­vę. 1988–1991 m.“ Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­me, Par­la­men­to galerijoje

Ko­vo 11 d. (an­tra­die­nis) Al­gi­man­to Alek­sand­ra­vi­čiaus fo­tog­ra­fi­jų par­oda „Gen­ties vei­dog­ra­fi­ja“ Vil­niu­je, Ge­di­mi­no pros­pek­te nuo Ka­ted­ros aikš­tės iki Vin­co Ku­dir­kos aikštės

10.00–18.00 val. Ne­mo­ka­mas Ge­no­ci­do au­kų mu­zie­jaus eks­po­zi­ci­jų ir Kon­fe­ren­ci­jų sa­lė­je eks­po­nuo­ja­mos Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Ko­mu­ni­ka­ci­jos de­par­ta­men­to Par­la­men­ta­riz­mo is­to­ri­jos ir at­mi­ni­mo įam­ži­ni­mo sky­riaus par­eng­tos par­odos „2013 me­tų Lais­vės pre­mi­jos lau­rea­tas Si­gi­tas Tam­ke­vi­čius“ lan­ky­mas (Au­kų g. 2A, Vil­nius)

10.00–18.00 val. At­vi­rų du­rų va­lan­dos Tus­ku­lė­nų rim­ties par­ko me­mo­ria­li­nia­me komp­lek­se: Ne­mo­ka­mas Tus­ku­lė­nų rim­ties par­ko me­mo­ria­li­nio komp­lek­so mu­zie­ji­nės eks­po­zi­ci­jos „Tus­ku­lė­nų dva­ro pa­slap­tys“ (Žir­mū­nų g. 1N, Vil­nius) ir Kon­fe­ren­ci­jų sa­lė­je (Žir­mū­nų g. 1F, Vil­nius) eks­po­nuo­ja­mos Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Ko­mu­ni­ka­ci­jos de­par­ta­men­to Par­la­men­ta­riz­mo is­to­ri­jos ir at­mi­ni­mo įam­ži­ni­mo sky­riaus par­eng­tos par­odos „At­mi­ni­mo die­na: 1991 m. ko­vo 11 d.“ lan­ky­mas, edu­ka­ci­nių už­duo­čių at­li­ki­mas Tus­ku­lė­nų rim­ties par­ko me­mo­ria­li­nio komp­lek­so kop­ly­čios-ko­lum­ba­riu­mo lan­ky­mas (Žir­mū­nų g. 1F, Vil­nius)

14.00–15.30 val. Ne­mo­ka­ma pa­žin­ti­nė eks­kur­si­ja po Tus­ku­lė­nų rim­ties par­ko me­mo­ria­li­nio komp­lek­so te­ri­to­ri­ją ir eks­po­zi­ci­ją „Tus­ku­lė­nų dva­ro pa­slap­tys“ (rink­tis prie Kon­fe­ren­ci­jų sa­lės, Žir­mū­nų g. 1F; re­gis­tra­ci­ja tel: (8 5) 275 1223, (8 5) 275 2547 ar­ba el. Pa­štu ren­gi­niai.tus­ku­le­nai@­ge­no­cid.lt)

15.30–16.30 val. Ken­net­ho Gum­ber­to do­ku­men­ti­nio fil­mo „Rau­do­na­sis te­ro­ras gin­ta­ri­nė­je pa­kran­tė­je: so­vie­tų oku­pa­ci­ja ir Lie­tu­vos pa­sip­rie­ši­ni­mas, 1939–1993 me­tai“ (ang­lų kal­ba, lie­tu­viš­ki su­bti­trai) ne­mo­ka­mas de­mons­tra­vi­mas Tus­ku­lė­nų rim­ties par­ko me­mo­ria­li­nio komp­lek­so Kon­fe­ren­ci­jų sa­lė­je (Žir­mū­nų g. 1F, Vil­nius)

KAUNAS

Kovo 8 d.

9 .00 val. „Kovo 11" pėsčiųjų žygis nuo V. Kuprevičiaus pagrindinės mokyklos (Kovo 11-osios g. 94). www.kovo11-osiosbendrija.lt

13.00 val. Renginys „Su Lietuvos vardu" Kauno m. savivaldybės Vinco Kudirkos viešojoje bibliotekoje (Laisvės al. 57). www.kaunas.mvb.lt

14.00 val. Koncertas „Dainuoju Lietuvai" Kauno įgulos karininkų ramovėje (A. Mickevičiaus g. 19). Dalyvaus moterų choras „Indraja" ir vyrų choras „Sakalas".

Kovo 10 d.

17.00 val. Projektas „Taip, Donelaiti! Keturi pamokslai" Kauno valstybinėje filharmonijoje (L. Sapiegos g. 5). Dalyvaus Kauno valstybinis choras ir aktorius Dainius Svobonas. www.kaunofilharmonija.lt

17.00 val. Renginys „Pavasariui - saulei - gyvenimui" kultūros ir sporto centre „Girstutis" (Kovo 11-osios g. 26). www.girstutis.lt

Kovo 11 d.

10 val. Šv. Mišios Kauno arkikatedroje bazilikoje (Vilniaus g. 1).

10.00 val. Šv. Mišios Kauno šv. Mykolo Arkangelo (Įgulos) bažnyčioje (Nepriklausomybės a. 14 A).

10.50 val. Vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų meno kolektyvų koncertas „Laisve tikiu" Kauno šv. Mykolo Arkangelo (Įgulos) bažnyčioje (Nepriklausomybės a. 14 A).

11.00 val. Kauno moksleivių bei visuomeninių organizacijų eisena nuo Kauno arkikatedros bazilikos į Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelį. Eiseną ves Kauno pučiamųjų instrumentų orkestras „Ąžuolynas".

11.30 val. Varpų muzikos koncertas Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje.

12.00 val. Iškilmingas minėjimas, Vyčio Kryžiaus ordino vėliavos pakėlimo ceremonija, gėlių padėjimas prie paminklų Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje.

12.00 val. Šv. Mišios Kauno šv. Mykolo Arkangelo (Įgulos) bažnyčioje (Nepriklausomybės a. 14 A).

12.30 val. Šven­ti­nis kon­cer­tas „Lais­vės spar­nai“ Vie­ny­bės aikš­tė­je, Kaune

12.40 val. Trispalvė akcija ir šventinis koncertas „Laisvės sparnai" Vienybės aikštėje. Dalyvaus Augustė Vedrickaitė, Paulius Bagdanavičius, grupė „4 Roses".

13.00 val. Kovo 11-osios Akto signatarų kapų lankymas Petrašiūnų ir Žemutinių Kaniūkų kapinėse.

13.00 val. Atminimo bareljefų atidengimas ir koncertas Kauno šv. Mykolo Arkangelo (Įgulos) bažnyčioje (Nepriklausomybės a. 14A). Dalyvaus Kauno valstybinis choras ir vargonininkė Beata Andriuškevičienė. www.kaunofilharmonija.lt

15.00 val. Koncertas Nacionaliniame Kauno dramos teatre (Laisvės al. 71). Įėjimas su kvietimais.

15.00 val. Chorinės muzikos koncertas „Laisvės varpas" Kauno kultūros centre „Tautos namai" (Vytauto pr. 79). Dalyvaus „Gintaras", „Ainiai", „Diemedis", „Perkūnas".www.tautosnamai.lt

16.00 val. Vyčio Kryžiaus ordino vėliavos nuleidimo ceremonija Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje.

17.00 val. Koncertas „Jaunytės ritmu" Kauno valstybinėje filharmonijoje (L. Sapiegos g. 5). Dalyvaus koncertinės įstaigos „Kauno santaka" kolektyvas Kauno bigbendas, Adriana Filinaitė, DND, „16Hz". www.kaunosantaka.eu

Kovo 13 d.

14.30 val. Konferencija ,,Kova už Lietuvos Nepriklausomybę ir Sąjūdžio idėjas Kaune" Jaunųjų turistų centre (Žeimenos g. 58).

KLAIPĖDA

Kovo 10 d.

15.00 val. Renginys „Mūsų meilė Tau, Tėvyne“ Tautinių kultūrų centre (Skulptūrų parke).

Kovo 11 d.

10 val. Šv. Mišios už jaunąją Lietuvą Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje (Rumpiškės g. 6);

11.30 val. Sovietinio genocido aukų paminėjimas ir gėlių padėjimas prie memorialo "Atmink tautos kančią" (S. Daukanto g.);

12 val. Valstybės vėliavos pakėlimas ir patriotinė žaibinė jaunimo mobilizacija („flashmobas“) LAISVĖS SPALVOS Atgimimo aikštėje šokame meilės šokį Lietuvai!;

14.00 ir 16.00 val. Speciali Delfinariumo artistų programa, skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai. Įėjimas su kvietimais. Juos nuo kovo 6-osios ryto bus galima pasiimti Klaipėdos koncertų salės ir Žvejų rūmų kasose. Specialūs keltų reisai iš Šiaurinio rago iki Lietuvos jūrų muziejaus – 13.30 ir 15.30 val.;

16.00 val. Šventinis koncertas Klaipėdos koncertų salėje (Šaulių g. 36) „Išsaugokime Tavo vardą vaikuose“. Dalyvauja: jaunieji Klaipėdos talentai – J. Kačinsko, J. Karoso muzikos mokyklų, S. Šimkaus konservatorijos, Jaunimo centro auklėtiniai - tarptautinių konkursų laureatai. Koncerto svečiai - Viktoras Gerasimovas (sopraninas), Laura Zigmantaitė (sopranas), Mindaugas Rojus. Renginys nemokamas;

16.00 val. Tautinių šokių kolektyvų koncertas Žvejų rūmuose (Taikos pr. 70) „Gintaro laše mano Lietuva“. Dalyvauja: Plungės kultūros centro vaikų ir jaunimo tautinių šokių ansamblis „Žirginėliai“, Prienų r. Balbieriškio tautinių šokių kolektyvas „Ringis“, Klaipėdos jaunimo centro vaikų tautinių šokių ansamblis ,,Vijurkas“ ir tautinės muzikos ansamblis „Ralio“, Klaipėdos J. Kačinsko muzikos mokyklos ansamblio „Subatėlė“ vokalinė grupė, Žvejų rūmų tautinių šokių kolektyvas ,,Vėtra“. Bilieto kaina – 5 Lt, platina „Tiketa“. Žiūrovams, pasipuošusiems tautiniais kostiumais, įėjimas nemokamas.

ŠIAULIAI

Kovo 10 d.

12.00 val. Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklų moksleivių akcija „Tautinę giesmę giedokim kartu“. Prie miesto mokyklų

13.00 val. žygis „11 nuotraukų Lietuvai“. Skveras prie Savivaldybės, Vasario 16-osios g. 62. Organizatorė – Normundo Valterio jaunimo mokykla

14.00 val. Tremtinių klubo moterų tremtinių kūrybos darbų parodos pristatymas, skirtas 65-osioms tremties nuo 1949 m. tremimo metinėms paminėti. Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Saulės“ filialas, K. Korsako g. 10

18.00 val. šventinis koncertas „Su Lietuva širdy“. Dalyvauja: vaikų ir jaunimo tautinių šokių ansamblis „Šėltinis“ (vad. V. ir R. Laugaliai), Šiaulių kultūros centro liaudiškų šokių grupė „Vajaunas“ (vad. R. Laugalis). Šiaulių kultūros centro Aklųjų ir silpnaregių skyrius, Žemaitės g. 102

Kovo 11 d.

11.00 val. šv. Mišios. Šiaulių katedra, Aušros tak. 3

11.30 val. Lietuvos trispalvės žygis „Lietuva mūsų širdyse“ (nuo Šiaulių Didždvario gimnazijos, Vilniaus g. pėsčiųjų bulvaru, Vasario 16-osios gatve, Aušros al. į Prisikėlimo aikštę)

12.00 val. iškilminga Lietuvos valstybės vėliavos pakėlimo ceremonija „Skiriu Lietuvai“. Prisikėlimo aikštė

13.00 val. šventinis koncertas „Muzika Jums“. Dalyvauja: „Juventos“ progimnazijos, 1-osios ir Dainų muzikos, „Dagilėlio“ dainavimo mokyklų auklėtiniai. Šiaulių kultūros centras, Aušros al. 31

14.00 val. susitikimas ir diskusija su tautodailės meistrais. Tema „Šiaulių regiono tautodailės raida Lietuvos nepriklausomybės metais“. Šiaulių dailės galerija, Vilniaus g. 245

17.00 val. šventinis koncertas „Širdžių kalba“. Dalyvauja Šiaulių valstybinis kamerinis choras „Polifonija“ (vad. T. Ambrozaitis) ir Šiaulių kamerinis orkestras (vad. J. Janulevičius). Programoje – lietuvių kompozitorių kūriniai. Koncertų salė „Saulė“, Tilžės g. 140

Parodos:

11−17 val. parodų lankymas Šiaulių miesto kultūros centre „Laiptų galerija“ (Žemaitės g. 83)

11−17 val. ekspozicijų lankymas Šiaulių „Aušros“ muziejaus padaliniuose – Žaliūkių malūnininko sodyboje (Architektų g. 73), ŠAM Edukacijos centre (Aušros al. 47), Dviračių (Vilniaus g. 139), Radijo ir televizijos (Vilniaus g. 174) muziejuose

Kiti renginiai:

Kovo 5 d. 14 val. susitikimas su „Misija Sibiras‘13“ dalyviais. Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyrius, Aido g. 27

Kovo 6 d. 15 val. konkurso „Tautiškiausia klasė“ parodos atidarymas. Šiaulių „Juventos“ progimnazija, P.Višinskio g. 16

Kovo 6 d. 15.30 val. mokinių talentų vakaras „Kalbėk, kad galėčiau Tave matyti“. Šiaulių Didždvario gimnazija, Vilniaus g. 188

Kovo 7 d. 10−16 val. respublikinis renginys „Mes pilietiški“. Šiaulių Didžvario gimnazija, Vilniaus g. 188. Išsamiau www.dg.su.lt

Kovo 7 d. 13.30 val. popietė „Gardūs pyragai Lietuvai“. „Rasos“ progimnazija, Tiesos g. 1

Kovo 7 d. 15.30 val. talentų šventė „Lietuvai“. Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija, Tilžės g. 137

Kovo 7 d. 18 val. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas. Dalyvauja G. Landsbergis ir ŠU Estrados meno studijų programos studentai. Šiaulių universiteto Mokomasis teatras, Vytauto g. 103A

Kovo 8 d. 11 val. atviros sportinės radiopelengacijos varžybos, skirtos Kovo 11-ajai paminėti. Kurtuvėnų regioninis parkas. Organizatorius – Šiaulių jaunųjų technikų centras

Kovo 8 d. 14 val. Šiaulių apskrities vokalinių ansamblių šventė-konkursas „Pavasario melodijos“. Šiaulių kultūros centro Rėkyvos skyrius, Energetikų g. 7

Kovo 10 d. 12 val. Šiaulių miesto progimnazijų talentų konkursas „Aš – Lietuvos dalis“. Šiaulių Salduvės progimnazija, K. Kalinausko g. 19

Kovo 10 d. 12.30 val. muzikinė popietė moksleiviams „Muzika XXI amžiuje: srovės ir stiliai“. Popietę veda DJ „Senis“ (R. Volodka). Šiaulių kultūros centro Rėkyvos skyrius, Energetikų g. 7

Kovo 10 d. 13 val. konferencija „Laisvė nėra baigtinė sąvoka: mes ją kuriame kasdien iš naujo...“ Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija, Tilžės g. 137

Kovo 10 d. 13 val. mokinių koncertas „Dainuoju Lietuvai“. Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazija, Lieporių g. 2

Kovo 10 d. 18 val. respublikinės moksleivių folklorinių šokių varžytuvės „Patrepsynė“. Šiaulių „Rasos“ progimnazija, Tiesos g. 1

Kovo 11 d. 10 val. krepšinio turnyras „3x3“, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. Šiaulių arena, Jono Jablonskio g. 16

DALINTIS
ŽYMĖS
_
Rubrikos: Informacija:
EkonomikaGamta ir augintiniaiGimtasis kraštasGynybaKontaktai
ĮdomybėsIstorijaKomentaraiKonkursaiReklama
Kultūra ir žmonėsLietuvaMokslas ir ITPasaulisReklaminiai priedai
Rinkimų maratonasSportasŠeima ir sveikataŠvietimasPrenumerata
Trasa#AUGULIETUVOJE#LEGENDOS#SIGNATARŲDNRPrivatumo politika
#ŠIMTMEČIOINOVACIJOSKarjera
Visos teisės saugomos © 2013-2018 UAB "Lietuvos žinios"