Patvirtinta Tėvo Stanislovo 100-ųjų gimimo metinių minėjimo programa
Vy­riau­sy­bė tre­čia­die­nį pa­tvir­ti­no Tė­vo Sta­nis­lo­vo 100-ųjų gi­mi­mo me­ti­nių mi­nė­ji­mo prog­ra­mą.

Pagal ją, visus 2018-uosius metus bus organizuojamos stovyklos, edukacinės programos, dailės, muzikos ir poezijos vakarai, rengiamos pažintinės ekskursijos į Paberžę.

Tėvo Stanislovo 100-mečiui skirtos literatūrinės parodos bus surengtos Šiauliuose, Trakų rajone, Varėnoje.

Taip pat planuojama rengti radijo ir televizijos laidas, kurios supažindins su Tėvo Stanislovo veikla bei indėliu į Lietuvos visuomeninį, kultūrinį gyvenimą, jo literatūriniu palikimu, pateiks informaciją apie metų renginius.

Seimas 2018 metus yra paskelbęs vienuolio kapucino, kunigo, pamokslininko, Lietuvos pasipriešinimo sovietinei okupacijai dalyvio Tėvo Stanislovo – Algirdo Mykolo Dobrovolskio – 100-ųjų gimimo metinių minėjimo metais.

A. M. Dobrovolskis, vos sulaukęs pilnametystės, įstojo į Plungės kapucinų vienuolyną, 1944 metais baigė Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją, įšventintas kunigu. Per Antrąjį pasaulinį karą jis gelbėjo žydus. Kadangi po karo kunigaudamas ir sakydamas pamokslus ragino tikinčiuosius nepasiduoti sovietų valdžios įtakai, nebendradarbiauti su jos represinėmis struktūromis, remti antisovietinį pasipriešinimą, 1948 metais jam uždrausta pamokslauti Kauno arkivyskupijoje, jis apkaltintas antisovietine propaganda, nuteistas 10 metų griežto režimo lagerio, kalėjo Intoje. Vos grįžęs į Lietuvą dvasininkas vėl buvo suimtas, įkalintas gulage. Tėvas Stanislovas platino draudžiamą literatūrą, viešai rėmė sovietų valdžios persekiojamus asmenis.