Mąstytojas Vilhelmas Storostas-Vydūnas
1868 m. ko­vo 22 d. Jo­nai­čiuo­se (Gai­de­lių vls., Ši­lo­kar­če­mos aps.) gi­mė Vy­dū­nas (Vi­lius Sto­ros­tas), dra­ma­tur­gas, fi­lo­so­fas, pub­li­cis­tas, vi­suo­me­nės vei­kė­jas, Til­žės lie­tu­vių gie­do­to­jų drau­gi­jos vadovas…

1888 m. baigęs Ragainės mokytojų seminariją, mokytojavo Kintuose, 1891 m. Kintų evangelikų liuteronų bažnyčioje susituokė su Klara Fiulhaze, Kintų mokyklos precentoriaus artima giminaite. 1892–1912 m. mokytojavo Tilžėje, vėliau studijavo Vokietijos universitetuose, dėstė Klaipėdos muzikos mokykloje, 1923 m. dirbo Telšių mokytojų seminarijoje. 1928 m. Lietuvos universitetas Kaune suteikė filosofijos garbės daktaro laipsnį. Parašė pjesių („Probočių šešėliai“, 1908 m.; „Amžina ugnis“, 1913 m.; „Pasaulio gaisras“, 1928 m. ir kt.), filosofinių, istorinių, publicistinių ir kt. darbų. Tilžėje vokiečių kalba 1932 m. išleido veikalą „Septyni šimtai metų vokiečių ir lietuvių santykių“. Po 1933 m. dėl savo veiklos ne kartą persekiotas gestapo.

1944 m. rudenį su kitais Tilžės gyventojais nuo artėjančios sovietų kariuomenės traukėsi į Vokietijos gilumą. 1946 m. įsikūrė Detmolde, Šiaurės Reino-Vestfalijos žemėje, aktyviai įsijungė į rytprūsiečių ir lietuvių pabėgėlių kultūrinę ir bažnytinę veiklą, bendradarbiavo spaudoje.

Mirė 1953 m. vasario 20 d. Detmolde. 1991 m. spalio 19 d., po atsisveikinimo pamaldų Šilutės evangelikų liuteronų bažnyčioje, palaikai iškilmingai perlaidoti Bitėnuose (Pagėgių sav.).

Siekiant propaguoti Vydūno palikimą, 1988 m. lapkričio 5 d. Vilniuje įkurta visuomeninė kultūros organizacija – Vydūno draugija (pirm. dr. Vaclovas Bagdonavičius). Nuo 1994 m. Kintuose veikia Vydūno muziejus, 1998 m. reorganizuotas į Vydūno kultūros centrą. Minint Vydūno mirties 60-ąsias metines, 2013 m. gegužės 10 d. Detmolde Wiesenstrasse 5, ant namo, kuriame dabar veikia evangeliškas studentų bendrabutis, o 1946 m. kartu su kitais pabėgėliais keletą savaičių gyveno Vydūnas, atidengta atminimo lenta, o šoninės sienos nišoje pastatytas biustas (skulpt. Lionginas Garla).

2018-uosius LR Seimas paskelbė Vydūno metais.