Kai atostogų planus padiktuoja… šaukimo lapelis
At­os­to­gas kiek­vie­nas ga­li leis­ti kaip no­ri. Vie­ni ke­liau­ja, ki­ti – at­si­duo­da šei­mos ži­di­nio ra­my­bei, tre­ti – pa­si­ren­ka kiek ne­įp­ras­tą veik­lą. Ai­ri­jo­je gy­ve­nan­čiam Ar­tū­rui Damb­raus­kui at­os­to­gų pla­nus pa­dik­ta­vo … šau­ki­mo la­pe­lis. Šiuo me­tu jau­nes­ny­sis ei­li­nis A. Damb­raus­kas tar­nau­ja Klai­pė­do­je dis­lo­kuo­ta­me Sau­su­mos pa­jė­gų Lie­tu­vos di­džio­jo Ku­ni­gaikš­čio Bu­ti­gei­džio dra­gū­nų ba­ta­lio­ne. Jis da­ly­vau­ja 3 sa­vai­čių truk­mės Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės par­eng­to­jo re­zer­vo mo­ky­muo­se.

Nuo 2004 metų gyvenantis Airijoje lietuvis aktyvistas, savo atostogų metu į Lietuvą grįžo atlikti karinės tarnybos ir atnaujinti karines žinias.

Airijos lietuvis-moto brolis

2000 metais baigęs tarnybą Vakarų karinės apygardos pajėgų Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų batalione karys, 2004 metais išvyko laimės ieškoti į užsienį. Artūras mėgsta motociklus, tad susirado būrį bendraminčių lietuvių su kuriais nuolat važinėjasi. Visuomenėje yra susidaręs požiūris, jog baikeriai yra ‘‘blogiukai‘‘, bet Artūras ir jo bendraminčiai tai puikiai paneigia, jie dalyvauja įvairiuose labdaros projektuose, tokiuose kaip: „Airijos lietuviams rūpi‘‘, savo renginiuose rinko pinigus vėžiu sergantiems vaikams „Little Spin for Little Lifes“ ir begalės kitų, o motociklų rikiuotės priekyje juos dažnai lydi plevėsuojanti trispalvė. Taip pat ši moto entuziastų grupė nuolatos buria Airijos lietuvius Į įvairius renginius, kuriuose būdami toli nuo tėvynės puoselėja lietuvių kalbą bei lietuviškas tradicijas. Lietuvių bendruomenė kviečiasi įvairius atlikėjus iš Lietuvos į savo šventes. Airijos lietuviai moto broliai per didžiausius metų renginius suvienija apie tris šimtus lietuvių.

Praėjus aštuoniolikai metų sugrįžo

Paklausus, kaip rezervistas atsidūrė Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų batalione, jis atsakė, jog gavo šaukimą, atskrido į Lietuvą susitvarkyti dokumentų ir jau po pusės metų atkeliavo į tarnybos vietą. „Esu kilęs iš Klaipėdos ir savo nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikau būtent čia Klaipėdoje, sunkiosios ginkluotės kuopoje minosvaidininkų būryje‘‘– su nostalgiška šypsena mums pasakojo Artūras. Gavęs šaukimą išsiprašė atostogų, kad galėtų atlikti tarnybą. Karys puikiai vertina lietuvišką ginkluotę ir lygina ją su turėta ginkluote jo nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos metu (1999–2000 m). Karys dalijasi nuomone – „Nuo mano tarnybos laikų Lietuvos kariuomenė stipriai patobulėjo, nauja ginkluotė, kvalifikuoti vadai, kurie puikiai išmano šiuolaikinės kovos taktiką“. Artūras taip pat dalijosi nuomone apie pasikeitusį požiūrį į žmogaus orumą – „Griežtumas liko, bet lazda yra neperlenkiama‘‘ kalbėjo pašnekovas.

Savo noru padeda nepažįstamiems žmonėms

Artūras Airijoje dirba statybininku. Karys dalijosi linksmą istorija, kad dirbdamas statybininku, tuo pačiu retkračiais vertejauja, padeda iškilus problemai sunkiai kalbantiems angliškai. Artūras ant šalmo turi lipduką „vertėjas‘‘ , tad prireikus jo pagalbos prastai kalbantis anglų kalba gali kreiptis į jį. „Šis žmogus spinduliuoja šilumą ir niekados neatsisako padėti‘‘– taip apie Artūrą atsiliepia draugai, kolegos Airijoje.

Kario šeima gyvena Airijoje ir galimybės atvykti į Lietuvą aplankyti savo kario neturi. Pasiteiravus kaip jaučiasi atlikdamas karo tarnybą atsakė, jog jaučiasi puikiai, sunkiausia jam yra būti toli nuo šeimos. Artūras didžiuojasi būdamas lietuviu, savo vaikus, kurie gimė Airijoje moko lietuvybės, lietuviškų tradicijų, lieuvių kalbos. savo meilę Lietuvai karys parodo savo darbais ir atsidavimu nors ir gyvena toli nuo savo tėvynės. Kiekvienas galime nuoširdžiai pavydėti Artūro atvirumo, pareigingumo, atsidavimo ne tik tarnyboje, bet ir gyvenime. Artūras aktyviojo rezervo kariams linki, dar kartą išbandyti save ir nebijoti prisiminti kareiviškos kasdienybės.