Vairuotojo pažymėjimas – internetu
Vis dau­giau vai­ruo­to­jų ren­ka­si ga­li­my­bę už­si­sa­ky­ti vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mą nuo­to­li­niu bū­du. Kaip ro­do duo­me­nys, per 2018 me­tus dau­giau nei 33 proc. pra­de­dan­čių­jų vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mų bu­vo pa­keis­ta tie­siog in­ter­ne­tu. Prie to pri­si­de­da ne tik to­bu­lė­jan­ti sis­te­ma, bet ir sklan­dus duo­me­nų ap­si­kei­ti­mas su ki­to­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis. Štai jau dau­gu­ma me­di­ci­nos įstai­gų „Re­gi­trai“ pa­tei­kia elek­tro­ni­nes me­di­ci­ni­nes pa­žy­mas, o nuo per­nai va­sa­ros as­mens nuo­trau­ka ir par­ašas im­ami iš Gy­ven­to­jų re­gis­tro.

Tam, kad „Regitra“ galėtų išduoti naują vairuotojo pažymėjimą, reikalingi tam tikri asmens duomenys. Pavyzdžiui: medicininės pažymos galiojimo terminas, asmens nuotrauka ir parašas, rašoma pranešime spaudai.

„Tam, kad galėtume gyventojams pasiūlyti vis daugiau elektroninių paslaugų, sėkmingai bendradarbiaujame su kitomis institucijomis. Šiandien galime pasidžiaugti, jog norint pasikeisti vairuotojo pažymėjimą internetu tereikia nuvykti pasitikrinti sveikatą. Dauguma medicinos įstaigų „Regitrai“ pateikia elektronines medicinines pažymas, o nuo pernai vasaros asmens nuotrauka ir parašas imami iš Gyventojų registro“, – sako „Regitros“ generalinio direktoriaus pavaduotojas Saulius Šuminas.

Nuotraukos perkeliamos iš Gyventojų registro

Šiandien jau daugiau nei 70 proc. vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininių pažymų „Regitra“ gauna elektroniniu būdu. Dar praėjusių metų pradžioje dominavo popierinės – jos sudarė daugiau nei 80 proc. visų gaunamų pažymų.

„Tendencijos yra tokios, jog viskas keliasi į elektroninę erdvę. Mes prognozuojame, kad artimiausiu metu išduodamų elektroninių medicininių pažymų skaičius priartės prie 90 proc. Tai yra tikrai realu, žvelgiant, koks spartus yra augimas. Ir tai yra teigiamas pokytis, nes žmonėms nebereikia vežiotis šūsnies dokumentų, taip pat tai atveria galimybes suteikti jiems reikiamas paslaugas nuotolinius būdu“, – mano S. Šuminas.

Beje, nuo praėjusių metų birželio vairuotojų nuotraukos daromos ne tik „Regitros“ padaliniuose. Jos ir asmenų parašai imami iš Gyventojų registro, taip sudarant galimybes vairuotojo pažymėjimą lengvai pasikeisti internetu. Esminė sąlyga – asmuo turi turėti ne seniau kaip prieš 5 metus išduotą asmens tapatybės dokumentą.

Kas dažniausiai užsisako vairuotojo pažymėjimą internetu?

Dažniausiai vairuotojo pažymėjimą internetu užsisako asmenys, kurie nori pasikeisti vairuotojo pažymėjimą. Į šią grupę patenka pradedantieji vairuotojai, kurie nori užsisakyti ilgalaikį – 10 metų galiojantį – vairuotojo pažymėjimą. Na, o nuo pernai vasaros, sudarius galimybes, prie šio skaičiaus prisidėjo ir ilgamečiai vairuotojai.

Analizuojant pastarojo pusmečio duomenis, pastebime, jog elektronine paslauga dažniausiai naudojosi 21–30 metų amžiaus žmonės. Tai sudaro beveik 40 proc. Šiek tiek mažiau – apie 35 proc. asmenų iki 21 metų. Vis dažniau šia galimybe naudojasi ir 31–40 metų asmenys. Jei birželio mėnesį šios amžiaus grupės procentas sudarė 10 proc., tai gruodžio mėnesį jų buvo daugiau nei 20 proc.