Savaeigių mašinų bandymams – magistralė „Via Baltica“
Sau­sio 15 die­ną Eu­ro­pos Par­la­men­tas (EP) par­agi­no Eu­ro­po­je su­da­ry­ti pa­lan­kes­nes są­ly­gas sa­vaei­giam trans­por­tui ir spar­čiau jį dieg­ti, kad ES tap­tų pa­sau­li­ne šios sri­ties ly­de­re. Bal­ti­jos ša­lys jau 2018 me­tų rug­sė­jį pa­si­ra­šė me­mo­ran­du­mą dėl eks­pe­ri­men­ti­nio ko­ri­do­riaus tech­no­lo­gi­jų iš­ban­dy­mo „Via Bal­ti­cos“ ma­gis­tra­lė­je.

JAV, Australija, Japonija, Pietų Korėja ir Kinija sparčiai kuria automatizuotą transportą (veikiantį be vairuotojo). Todėl Europai, pasak europarlamentarų, reikia vieningiau ir sparčiau veikti šioje srityje. Jų įsitikinimu, dėl savaeigio transporto plėtros padidėtų eismo saugumas ir efektyvumas, sumažėtų spūstys, taip pat būtų mažiau suvartojama energijos ir išmetama teršalų.

Europos Parlamento nariai ragina nedelsiant parengti išsamesnes automatizuotų orlaivių naudojimo taisykles, plėtoti savaeigių laivų potencialą ir skatinti savaeigio geležinkelių transporto diegimą.

Kaip pažymi Europos Parlamentas, pirmiausia tam būtina išspręsti eismo saugos, civilinės atsakomybės ir žalos draudimo, duomenų naudojimo ir kibernetinio saugumo, taip pat intelektinės nuosavybės ir dirbtinio intelekto etikos klausimus. ES teisinė sistema turi būti pritaikyta šiems uždaviniams deramai spręsti, todėl Europos Komisija turėtų nedelsdama pristatyti savaeigio transporto plėtros strategiją, kurioje ypatingas dėmesys būtų skirtas duomenų apsaugai bei kibernetiniam saugumui.

EP nariai ragina nedelsiant parengti išsamesnes automatizuotų orlaivių naudojimo taisykles, plėtoti savaeigių laivų potencialą, ypač vidaus vandenyse ir trumpųjų nuotolių laivyboje, taip pat skatinti savaeigio geležinkelių transporto diegimą ir susieti Europos traukinių kontrolės sistemą su automatiniu traukinių eismo valdymu.

ES valstybės raginamos įtraukti viešąjį transportą į šios srities plėtrą, taip pat iki 2020 metų įrengti aikšteles, skirtas naujoms technologijoms išbandyti. EP taip pat pabrėžia, kad transporto priemonių ir infrastruktūros techniniai standartai (pavyzdžiui, kelio ženklai ir kelių ženklinimas) turėtų būti kuriami ir derinami tarptautiniu lygmeniu, visų pirma ES mastu.

Europarlamentarai primena, kad 2014–2020 metams iš programos „Horizontas 2020“ automatizuotų transporto priemonių tyrimams ir projektams buvo skirta 300 mln. eurų. Jie rekomenduoja 2021–2027 metų daugiametės finansinės programos laikotarpiu šias programas tęsti ir išplėsti visų rūšių transportui, taip pat įsteigti ES bendrąją įmonę (partnerystę) savaeigiam transportui plėtoti.

„Siekiant pasinaudoti automatizuoto kelių transporto teikiamais pranašumais ir sėkmingai konkuruoti su JAV, Kinija ir Japonija, kur tam dedamos didelės pastangos, labai svarbu, kad Europa šioje srityje išliktų pirmaujanti“, – pažymėjo EP pranešėjas Win van de Campas. Rezoliucijai pritarė 585 EP nariai, nepritarė 85, o susilaikė 26 europarlamentarai.

Lietuva, Latvija ir Estija 2018 metų rugsėjo 28 dieną pasirašė „Via Baltica-North“ iniciatyvos supratimo memorandumą, juo siekiama sukurti eksperimentinį 5G tarpvalstybinį koridorių, kuriame būtų galima išbandyti savaeiges transporto priemones.