Popiežiaus Lietuvoje naudotas automobilis – vienuolėms
Rug­sė­jo 22–25 die­no­mis Bal­ti­jos ša­ly­se vie­šė­jęs Ro­mos ka­ta­li­kų baž­ny­čios va­do­vas po­pie­žius Pra­nciš­kus ke­lia­vo „Fiat“ au­to­mo­bi­liais. Įpras­tai jo nau­do­tos trans­por­to prie­mo­nės ati­ten­ka lab­da­rai ar bū­na par­duo­da­mos auk­cio­nuo­se. Vie­nas „Fiat Ti­po“ au­to­mo­bi­lis, ku­riuo pon­ti­fi­kas bu­vo ve­žio­ja­mas vi­zi­to me­tu, su­teik­tas nau­do­ti Die­vo Mei­lės Mi­sio­nie­rių se­se­rų kong­re­ga­ci­jai.

Šis Motinos Teresės įkurtas vienuolynas veikia 139 pasaulio šalyse, o vieni iš vienuolyno namų įsteigti ir Vilniuje. Motinos Teresės seserys rūpinasi vargstančiais, tiekia maistą sunkiai gyvenančioms šeimoms ar vienišiems žmonėms, vyksta į benamių namus, padeda ir turintiems priklausomybių, rašoma pranešime spaudai.

Anot vienuolyno sesers Marijos, kongregacijai suteiktas automobilis pirmiausia – parama skurstantiems. „Savo laiką praleidžiame teikdamos pagalbą labiausiai vargstantiems. Nuolat juos lankome, o stokojančius sveikatos palydime ir į ligoninę. Anksčiau visur vykdavome viešuoju transportu – vienuolynas automobilio niekada neturėjo. Tad suteikta parama bus naudojama būtent skurstančiųjų labui – tam, kad juos būtų paprasčiau pasiekti ar prireikus kažkur nuvežti. Esame labai dėkingos“, – teigia Šv. Motinos Teresės sesuo Marija.

Vizitų metu naudotus automobilius skirti labdarai – įprasta praktika. Paramą renkančiuose aukcionuose parduodami automobiliai būna itin paklausūs, įsigijami už kelis kartus didesnę sumą nei siekia įprasta jų kaina.

Pavyzdžiui, „Fiat 500L“ automobilis, kurį pontifikas naudojo 2016 m. vizito Filadelfijoje metu, buvo parduotas už 82 tūkst. JAV dolerių, nors naujas jo modelis kainuoja keturis-penkis kartus mažiau. Už keturis kartus didesnę sumą nupirktas ir specialiai Vatikano vadovui sukurtas sportinis automobilis „Huracan“. Šios „Lamborghini“ įteiktos dovanos pats popiežius neišbandė, tačiau labdarai skirtame aukcione ji surinko 715 tūkst. Eur.