Paaiškino, kaip naikinamas kelių ženklinimas
Anks­čiau, prieš nau­jai ženk­li­nant gat­ves ar va­lant ne­be­rei­ka­lin­gą ženk­li­ni­mą, jis bū­da­vo fre­zuo­ja­mas, bet ša­li­nant li­ni­jas šiuo bū­du pa­žei­džia­mas as­fal­tas. Skan­di­na­vi­jos ša­ly­se po­pu­lia­ri al­ter­na­ty­vi tech­no­lo­gi­ja – li­ni­jų ša­li­ni­mas aukš­to van­dens slė­gio sro­ve, ku­ri šiais me­tais tai­ky­ta ir Lie­tu­vo­je.

Kelių horizontaliojo ženklinimo linijos šiemet šalintos naujovišku būdu. Purkštuvas pritvirtintas prie mašinos su vandens talpa, iš kurios yra pumpuojamas vanduo, o nuvalyti nešvarumai ir purvas susiurbiami į mašinos rezervuarą, tad gatve, nuo kurios pašalintos linijos, gali iš karto važiuoti automobiliai. Linijų valymo mašina gali būti naudojama tol, kol lauke vyrauja pliusinė temperatūra, o jos našumas siekia iki 800 kv. m/d.

Kaip teigia specialistai, šis šalinimo būdas dėl savo švarumo ir ekologiškumo yra palankesnis tvarkomų gatvių gyventojams.

Aukšto vandens slėgio technologija naudojama ne tik horizontaliajam ženklinimui šalinti. Šiuo būdu taip pat valomi padangų gumos likučiai nuo oro uostų kilimo ir tūpimo takų, atsirandantys lėktuvams stabdant.