Kelių direkcijos vadovu paskirtas Vitalijus Andrejevas
Šian­dien su­si­sie­ki­mo mi­nis­tro įsa­ky­mu Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos prie Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos di­rek­to­riu­mi pa­skir­tas Vi­ta­li­jus And­re­je­vas. Ke­lių di­rek­ci­jos va­do­vas bu­vo at­rink­tas kon­kur­so bū­du. At­ran­kos ko­mi­si­jos dar­be da­ly­va­vo Vals­ty­bės tar­ny­bos de­par­ta­men­to, Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos ir Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jos at­sto­vai.

Kelių direkcijai, kurios paskirtis – organizuoti ir koordinuoti Lietuvos valstybinės reikšmės kelių atkūrimą, priežiūrą ir plėtrą, buvo ieškoma ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį ir ne mažesnę kaip 3 metų darbo kelių priežiūros ir plėtros srityje turinčio vadovo. Kandidatas į vadovus taip pat turėjo atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant asmens patikimumo pažymėjimą ir leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, rašoma pranešime spaudai.

Kelių direkcijos vadovo užduotis – užtikrinti direkcijai nustatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą valstybinės reikšmės kelių priežiūros, plėtros ir saugaus eismo srityje.

Vilniaus Gedimino technikos universitete statybos inžinerijos mokslo magistro laipsnį įgijęs V. Andrejevas nuo 2001 m. nuolat dirbo kelių tiesimo ir priežiūros srityje. Jis yra dirbęs UAB „Mažeikių automobilių keliai“ ir UAB „Šiaulių plentas“ technikos direktoriumi, buvęs UAB „Mažeikių automobilių keliai“ direktoriumi, taip pat bendrovių „Žemaitijos keliai“ ir „Šiaulių plento grupė“ valdybos nariu. 2017 m. liepos 14 d. V. Andrejevas tapo Kelių direkcijos vyriausiuoju patarėju, tų pačių metų lapkričio 16 d. – laikinuoju Kelių direkcijos vadovu.