Įvertinkite: naujasis „Hondos“ elektromobilis
Ko­vo 7–17 die­no­mis vyk­sian­čio­je Že­ne­vos au­to­mo­bi­lių par­odo­je bus pri­sta­ty­tas nau­ja­sis HON­DA elek­tro­mo­bi­lis. Par­odos lan­ky­to­jai iš­vys prieš­ga­my­bi­nę iki šiol „Ur­ban EV“ va­din­to pro­to­ti­po mo­de­lio ver­si­ją. Pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je ban­do­ma­sis „Ur­ban EV“ pro­to­ti­pas jau pa­ste­bė­tas Eu­ro­pos ke­liuo­se. Kon­cep­ci­nis „Ur­ban EV“ mo­de­lis pir­mą­kart pri­sta­ty­tas 2017 me­tų Frank­fur­to au­to­mo­bi­lių par­odo­je.

Modelio dizaino eskizuose matyti, jog automobilis išsaugojo daugumą „Urban EV“ pirmtako bruožų. Priekinę automobilio dalį išryškina dideli LED žibintai. Eskize taip pat nematyti galinio vaizdo veidrodėlių, kuriuos „Urban EV“ koncepte pakeitė vaizdo kameros.

Ženevos parodoje pristatomas prototipas – paskutinis žingsnis prieš serijinę automobilio gamybą. Planuojama, jog prekyba elektromobiliu bus pradėta dar 2019 metais. Lietuvoje modelis turėtų būti pristatytas 2020-aisiais.