EK išdalins dar 12 000 nemokamų bilietų kelionėms po Europą
Rea­guo­da­ma į sėk­min­gą pir­mą­jį ini­cia­ty­vos „Dis­co­ve­rEU“ eta­pą, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja lap­kri­čio 29 d. pa­skelbs an­trą­jį kon­kur­są ne­mo­ka­miems bi­lie­tams lai­mė­ti. Vi­si ES aš­tuo­nio­lik­me­čiai iki 2018 m. gruo­džio 11 d. ga­lės pa­teik­ti par­aiš­ką gau­ti ne­mo­ka­mą bi­lie­tą, ku­ris jiems leis 2019 m. ba­lan­džio 15 d. – spa­lio 31 d. ke­liau­ti po Eu­ro­pą.

Kas galės teikti paraiškas ir kaip?

2018 m. gruodžio 31 d. kandidatams turi būti 18 metų ir jie turi galėti keliauti laikotarpiu nuo 2019 m. balandžio 15 d. iki spalio 31 d. (ne ilgiau kaip 30 dienų).

Susidomėjusieji turės pateikti paraišką Europos jaunimo portale nuo lapkričio 29 d. iki gruodžio 11 d.

Paraiškas įvertins ir atrinks Vertinimo komitetas.

Apie atrankos rezultatus dalyviams bus pranešta 2019 m. sausio mėn. viduryje

Kaip skelbia Europos Komisija, konkurso laimėtojai galės keliauti pavieniui arba ne daugiau kaip penkių asmenų grupėse. Pagrindinė transporto priemonė bus traukinys. Vis dėlto, kad iniciatyvoje galėtų dalyvauti viso žemyno jaunuoliai, kelionėn bus galima vykti ir kitomis transporto priemonėmis – autobusais, keltais ar – išimtiniais atvejais – lėktuvais.

Iniciatyva „DiscoverEU“ pradėta birželio mėn., ir 2018 m. jai skirtas 12 mln. EUR biudžetas. Per pirmąjį etapą (2018 m. liepos 9 d. – rugsėjo 30 d.) kelionės bilietai išdalyti maždaug 15 000 jaunuolių, laikantis kiekvienai šaliai nustatytos kvotos.

Šiais metais – Europos kultūros paveldo metais – keliautojai taip pat turėjo galimybę dalyvauti įvairiausiuose visoje Europoje šia proga vykusiuose renginiuose.