Vyriausybė tris aukštąsias mokyklas sukišo po vienu stogu
Vy­riau­sy­bė ket­vir­ta­die­nį nu­spren­dė da­lį pa­tal­pų, pri­klau­san­čių reor­ga­ni­zuo­ja­mam Lie­tu­vos edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­tui (LEU), ati­duo­ti Vil­niaus ko­le­gi­jai. Be to, da­lis LEU tur­to bus per­duo­ta Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tui – abu uni­ver­si­te­tai šiuo me­tu jun­gia­mi.

Į LEU patalpas persikels šiuo metu Naujojoje Vilnioje esantis Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetas, Naujamiestyje įsikūręs Ekonomikos fakultetas ir Vilniaus rajone esantis Agrotechnologijų fakultetas.

Anot Švietimo ir mokslo ministerijos, šiuo metu kolegijai veikiant skirtingose vietose, tai „sunkina institucijos valdymą, vidinį integralumą, didina ūkio išlaikymo išlaidas“.

Vyriausybės sprendimu Vilniaus kolegijai 99 metais patikėjimo teise perduoti Studentų gatvėje esantys LEU mokslo paskirties pastatas, dalis pastato mokomojo korpuso ir dalis bendrabučio.

Likę Vilniaus kolegijos fakultetai liks sostinės Didlaukio gatvėje.