Vyriausybė pritarė universitetų susijungimui
Vy­riau­sy­bė pri­ta­rė, kad Sei­mui bū­tų tei­kia­mas siū­ly­mas jung­ti My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­tą (MRU) prie Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­to (VGTU). Nu­ta­ri­mo pro­jek­tu siū­lo­ma, kad uni­ver­si­te­tai iki lap­kri­čio 15 die­nos pa­teik­tų pert­var­kos są­ly­gas, reor­ga­ni­za­vi­mo pla­ną ir at­nau­jin­to VGTU sta­tu­to pro­jek­tus.

Universitetai planuoja, kad susijungus universitetams penktadaliu turėtų sumažėti besidubliuojančių studijų programų: komunikacijos, ekonomikos, finansų, informatikos, vadybos bei verslo studijų.

Universitetų tinklo optimizavimui skiriama 123 mln. eurų, iš jų 106 mln. eurų ES investicijų.

Reorganizacija siekiama, kad sostinėje šalia klasikinio Vilniaus universiteto veiktų technologinis universitetas su stipriu socialinių mokslų branduoliu.

Vyriausybės anksčiau patvirtintas universitetų pertvarkos planas numato, kad šalyje veikiantys 14 valstybinių universitetų būtų pertvarkomi į devynis.

Kartu Vyriausybė pritarė Vidaus reikalų ministerijos siūlymui papildyti nutarimą protokoliniu įrašu, kad po universitetų sujungimo būtų steigiama Viešojo saugumo akademija.

Anot švietimo ir mokslo ministrės Jurgitos Petrauskienės, taip siekiama stiprinti viešojo saugumo srities specialistų rengimą.

„Manau, kad tai yra didelis ir svarbus žingsnis aukštojo mokslo institucijų tinklo pertvarkoje“, – teigė J. Petrauskienė.

Seimas jau yra prijungęs Lietuvos edukologijos ir Aleksandro Stulginskio universitetus prie Vytauto Didžiojo universiteto, taip pat vyks Šiaulių universiteto jungimas prie Vilniaus universiteto.

Planuojama, kad įvykdžius pertvarką 14 valstybinių universitetų persitvarkys į 9. Universitetų tinklo optimizavimui skiriama 123 mln. eurų, iš jų 106 mln. eurų ES investicijų – įrangai atnaujinti, studentų bendrabučiams ir studijų miesteliams rekonstruoti, fakultetams sujungti ir perkelti.