VTEK tirs švietimo ir mokslo ministrės J. Petrauskienės elgesį
Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK) nu­spren­dė tir­ti, ar švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trė Jur­gi­ta Pe­traus­kie­nė ne­pa­žei­dė įsta­ty­mų jos vy­ro įmo­nei lai­mint vie­šuo­sius pir­ki­mus mi­nis­te­ri­jai pa­val­džio­se įstai­go­se.

VTEK pranešė, kad tyrimo metu bus vertinama, ar J. Petrauskienė laikėsi pareigos vengti interesų konflikto, nusišalinti nuo sprendimų Švietimo ir mokslo ministerijoje (ŠMM) bei pavaldžiose įstaigose, jei jie susiję su sutuoktinio verslo interesais.

Taip pat bus aiškinamasi, ar ministrė nepažeidė reikalavimų, įpareigojančių deklaruoti interesus.

Tyrimas pradėtas gavus pranešimą, kad J. Petrauskienės vyras Evaldas Petrauskas valdo uždarąją akcinę bendrovę „Ecotour“, kuri dalyvauja ir laimi ŠMM pavaldžių ir kitų įstaigų viešuosius pirkimus, tačiau sandorių ministrė nėra deklaravusi. J. Petrauskienė yra deklaravusi tik vyro įmonę.

Centrinio Viešųjų pirkimų portalo duomenimis, bendrovė „Ecotour“ nuo 2012-ųjų su valstybinėmis įstaigomis yra sudariusi keliolika sutarčių, kurių vertė viršija 100 tūkst. eurų.