Vilniaus universitetas nustačius plagiatą panaikino mokslo daktaro laipsnį
Vil­niaus uni­ver­si­te­to (VU) rek­to­rius prof. Ar­tū­ras Žu­kaus­kas, va­do­vau­da­ma­sis uni­ver­si­te­to Sta­tu­tu ir pri­ta­rus Se­na­tui, pa­si­ra­šė įsa­ky­mą pa­nai­kin­ti Re­na­tai Mi­ka­laus­kie­nei 2017 m. gruo­džio 15 d. su­teik­tą moks­lo dak­ta­ro laips­nį fi­zi­nių moks­lų sri­ty­je, geo­lo­gi­jos moks­lo kryp­ty­je už dak­ta­ro di­ser­ta­ci­ją „Pel­kių ir eže­rų da­bar­ti­nių nuo­sė­dų chro­no­lo­gi­jos ty­ri­mai ra­dioi­zo­to­pų me­to­dais (Bal­ti­jos aukš­tu­mų pa­vyz­džiu)“, par­eng­tą vals­ty­bi­nia­me moks­li­nių ty­ri­mų ins­ti­tu­te Gam­tos ty­ri­mų cen­tre.

Tyrimas dėl galimo plagiato pradėtas šių metų pavasarį gavus informaciją iš Brėmeno universiteto Vokietijoje. Nedelsiant kreiptasi į VU centrinę akademinės etikos komisiją, kurios prašymu buvo suburta ekspertų grupė plagiato fakto nustatymui.

VU centrinė akademinės etikos komisija konstatavo akademinės etikos pažeidimo faktą darbo įvade, literatūros apžvalgoje bei metodinėje dalyje ir kreipėsi į VU rektorių dėl Renatai Mikalauskienei suteikto mokslo daktaro laipsnio panaikinimo procedūros inicijavimo.

VU akademinės etikos kodekse įtvirtinta, jog universitete draudžiamam plagijavimui būdingi šie poyžmiai:

Asmuo savo vardu pateikia darbą, kurį visą ar dalį už atlyginimą ar be jo parengė kitas asmuo ta pačia arba kita kalba;

Asmuo, nenurodydamas šaltinio, naudoja kitų asmenų idėjas, iliustracinę medžiagą, ištraukas iš rašytinio ar nerašytinio (vaizdo, garso ar kt.) šaltinio, kitokią informaciją;

Asmuo savo vardu pateikia darbą, kuriame naudoja kito asmens parengto darbo teiginius, nežymiai pakeisdamas žodžius ar sakinių struktūras, nenurodydamas šaltinio arba jį nurodydamas netiksliai;

Asmuo pateikia kito asmens rašytą tekstą be citavimo ženklų arba kito pobūdžio išskyrimo;

Atlieka kitokius nesąžiningus veiksmus, dėl kurių yra pagrindas teigti, kad plagijavimo draudimas buvo pažeistas.