Vilios į studijas, patrauklias verslui
Nau­ja­sis švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­tras Al­gir­das Mon­ke­vi­čius no­rė­tų keis­ti sis­te­mą, pa­gal ku­rią ska­ti­na­ma jau­nuo­lius rink­tis vers­lo pa­gei­dau­ja­mas spe­cia­ly­bes aukš­to­sio­se mo­kyk­lo­se. Mi­nis­tras kar­tu tei­gia, kad sto­jan­tie­siems, pa­vyz­džiui, į so­cia­li­nius moks­lus, taip pat ne­tu­rė­tų bū­ti už­ker­ta­mas ke­lias.

„Jeigu mums reikia į tuščias studijų vietas privilioti inžinierių ir IT specialistų, tam reiktų numatyti ne tik nemokamas studijų vietas, bet ir skatinamąsias stipendijas. Nereikia bandyti atimti iš psichologijos ar kitos srities studijų vietų. Priešingai – reikia jaunuoliams sakyti, kad jeigu jie rinksis informatiką ar panašiai, jie bus paskatinti“, – interviu „Verslo žinioms“ sakė A. Monkevičius.

Kalbėdamas apie paskatas ministras vardijo, kad tai galėtų būti „solidi stipendija, gal bendrabutis, paskata iš verslo – gal praktika ar darbo vieta“. Pasak jo, tokios priemonės daug kur pasiteisina ir taip yra daug lengviau patenkinti verslo poreikius.

„Kita vertus, verslas teigia, jog nebūtinai mums reikia 4–5 metų studijų, kad žmonės galėtų ateiti į tam tikras darbo vietas. Tad mes norime atverti galimybę trumpesnėms studijoms ar nuolatiniam kvalifikacijos tobulinimui kartu su verslu tiek universitete, tiek darbo vietoje“, – galimus pokyčius aukštajame moksle dėstė A. Monkevičius.

Buvęs Mykolo Romerio universiteto rektorius A. Monkevičius ministru paskirtas sausį, jis šiame poste pakeitė Jurgitą Petrauskienę.