Vėl naujovės mokyklose: kaupiamasis balas, pamokos ne klasėse
Ver­ti­nant moks­lei­vių ži­nias mo­kyk­lo­se per ar­ti­miau­sius dve­jus me­tus tu­rė­tų bū­ti įves­tas va­di­na­ma­sis kau­pia­ma­sis ba­las, nau­jos mo­ky­mo for­mos, sa­ko švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trė Jur­gi­ta Pe­traus­kie­nė. Šias kryp­tis mo­kyk­lo­se mi­nis­trė nu­ro­dė pir­ma­die­nį kū­ry­bi­nė­se dirb­tu­vė­se „Mo­kyk­la 2030“, kur apie 150 švie­ti­mo eks­per­tų, nuo­mo­nių ly­de­rių, sa­vi­val­dy­bių, mo­ky­to­jų aso­cia­ci­jų at­sto­vų, moks­lei­vių dis­ku­ta­vo dėl at­ei­ties mo­kyk­los vi­zi­jos.

„Siūlome įvesti integruotą ugdymo turinį, kaupiamąjį vertinimą, vertinti individualią pažangą. Trečias dėmuo, kuris svarbus be ugdymo programų, be vertinimo sistemos – visos ugdymo, mokymo priemonės, apie kurias girdime taip pat įvairių atsiliepimų. Nebegyvename tais laikais, kada yra vienas tobulas vadovėlis – mokytojai patys kuria ugdymo turinį, priemones, ugdymo medžiagą“, – žurnalistams teigė ministrė.

Anot J. Petrauskienės, dėl šių pasiūlymų turėtų diskutuoti švietimo ekspertai, mokytojai, aukštųjų ir bendrojo ugdymo mokyklų vadovai.

„Šiandien yra pateiktas darbo planas, pagrindinės kryptys. Čia dalyvaujantys apie 150 žmonių ir turi aprobuoti tą planą (...). Šiandien pateikėme siūlymą, lauksime reakcijų“, – sakė ji.

Kaip vieną svarbiausių prioritetų J. Petrauskienė nurodė ugdymo programų kaitą. Pasak Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM), 2020-aisiais mokyklose turi atsirasti daugiau integruotų ugdymo programų, jau pradinukams planuojama suteikti informatinio mąstymo pagrindus, aprūpinti mokyklas laboratorine įranga, atnaujinti vadovėlius.

Ministrės teigimu, šiuo metu instruktyvios ir labai detalios ugdymo programos „įrėmina daug kūrybingų mokytojų“, ministerija planuoja pateikti konkrečius siūlymus, kaip keisti vertinimo sistemą nuo brandos egzaminų iki standartizuotų testų.

„Visa sistema yra peržiūrėtina orientuojantis į asmens, individo pažangos vertinimą. Šie pokyčiai turėtų pasiekti mokyklas per dvejus metus“, – sakė J. Petrauskienė.

Be ugdymo programų, anot jos, svarbu įvertinti ir naujas mokymo formas, išnaudoti technologijas vaikams mokyti. Kaip galimas naujas formas ŠMM įvardija pamokas ne tik mokykloje, namų darbų atsisakymą visos dienos mokykloje.