Valdemaras Razumas – Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas
Sei­mas slap­to bal­sa­vi­mo bū­du 5 me­tų ka­den­ci­jai Lie­tu­vos moks­lo ta­ry­bos pir­mi­nin­ku pa­tvir­ti­no Vil­niaus uni­ver­si­te­to Gy­vy­bės moks­lų cen­tro Bio­che­mi­jos ins­ti­tu­to Bioa­na­li­zės sky­riaus vy­riau­sią­jį moks­lo dar­buo­to­ją Val­de­ma­rą Ra­zu­mą.

Balsavimo rezultatai: už – 74, prieš ir susilaikė po du Seimo narius.

Projekto svarstymo metu bendru sutarimu 5 metų kadencijai Lietuvos mokslo tarybos pirmininko pavaduotoja (Lietuvos mokslo tarybos Humanitarinių ir socialinių mokslų komiteto pirmininke) patvirtinta Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Archeologijos katedros docentė Justina Poškienė.

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko pavaduotoju (Lietuvos mokslo tarybos Gamtos ir technikos mokslų komiteto pirmininku) 5 metų kadencijai bendru sutarimu patvirtintas ir Nacionalinio vėžio instituto Biomedicininės fizikos laboratorijos vedėjas Ričardas Rotomskis.

Už Seimo nutarimą „Dėl Lietuvos mokslo tarybos pirmininko ir jo pavaduotojų patvirtinimo“ (projektas XIIIP-2334(2) vieningai balsavo 95 Seimo nariai.

Birželio 26 d. pristatydama minėtus asmenis švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė pažymėjo, kad tarybos pirmininku siūlomas profesorius V. Razumas yra Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys, dvi kadencijas ėjo Lietuvos mokslų akademijos prezidento pareigas, dalyvavo Vyriausybės mokslinių tyrimų eksperimentinės plėtros ir inovacijos strateginės tarybos veikloje. Buvo aukštojo mokslo tarybos pirmininku ir Lietuvos mokslo tarybos valdybos narys. 2016 metų Lietuvos mokslo premijos laureatas, paskelbęs keletą monografijų ir per šimtą mokslinių straipsnių tarptautiniuose leidiniuose.

Pasak švietimo ir mokslo ministrės, daktarė J. Poškienė 2014–2015 metais dirbo Europos humanitarinio universiteto Istorijos departamento vadove, yra aukštojo mokslo tarybos narė, Vilniaus universiteto Archeologijos bakalauro ir magistro studijų programų bei paveldosaugos magistro studijų programų komiteto narė, dalyvauja įgyvendinant Lietuvos ir tarptautinių mokslinių tyrimų projektus.

Pristatydama trečią kandidatą – profesorių R. Rotomskį, J. Petrauskienė sakė, kad jis yra Singapūro mokslo fondų programų, Australijos medicinos tyrimų ir inovacijų nacionalinio fondo, Lietuvos mokslo tarybos, Studijų kokybės centro vertinimo, Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro, Mokslo, technologijų ir inovacijų agentūros ekspertas. Yra paskirtas atstovauti Lietuvai Europos technologinėje platformoje „Nanomedicina“. Yra paskelbęs per 300 mokslinių publikacijų.