Šv. Mato gimnazijos istorijoje – vilties spindulys
Si­tua­ci­ją dėl Kau­no Šv. Ma­to gim­na­zi­jos li­ki­mo ap­ta­rus Sei­me su­reng­ta­me su­si­ti­ki­me, šios ug­dy­mo įstai­gos va­do­vas ku­ni­gas Ry­tis Bal­tru­šai­tis ne­slė­pė, jog at­si­ra­do vil­ties, kad gim­na­zi­jai pa­vyks at­si­lai­ky­ti prieš mies­to sa­vi­val­dy­bės už­mo­jus.

Susitikime dalyvavo Seimo Švietimo ir mokslo komiteto, Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM), Nacionalinės katalikiškų mokyklų asociacijos, Vilkaviškio vyskupijos kurijos, Kauno miesto savivaldybės ir Šv. Mato gimnazijos atstovai.

Nepagrįsti priekaištai

Vilkaviškio arkivyskupijos įsteigta katalikiškoji gimnazija šiuo metu veikia penkeriems metams pagal panaudos sutartį gautame pastate, bet sutarties terminas baigiasi šių metų liepos 23 dieną. Kauno miesto savivaldybė planuoja jos nebepratęsti.

Politikai išreiškė susirūpinimą, kad nevyksta realus Kauno merijos ir Šv. Mato gimnazijos bendruomenės dialogas. Iš savivaldybės girdėti tik priekaištų ugdymo įstaigai, jie nepagrindžiami konkrečiais argumentais. Esą Kauno valdininkai nekalba apie gimnazijos mokinių ir mokytojų tolesnį likimą, tik apie pastatą, dažnai net neminėdami šios gimnazijos pavadinimo, o tik jos adresą (Vaidoto g. 11).

Nacionalinės katalikiškų mokyklų asociacijos, Vilkaviškio vyskupijos kurijos atstovų ir kai kurių Seimo narių nuomone, Kauno pavyzdys rodo, kad bandoma užkirsti kelią katalikiškų nevalstybinių mokyklų veiklai. Per susitikimą nutarta parengti naują parlamentarų kreipimąsi į Vyriausybės atstovą Kauno apskrityje. Jį bus siūloma pasirašyti visiems Seimo Kauno krašto bičiulių grupės nariams. Dedamos pastangos, kad vasario 6-ąją vyksiančiame Kauno tarybos posėdyje nebūtų svarstomas klausimas, susijęs su Šv. Mato gimnazijos iškėlimu iš patalpų. „Lietuvos žinių“ duomenimis, tądien gimnazijos bendruomenės atstovai ketina surengti piketą prie Kauno merijos.

„Kadangi Kauno miesto savivaldybė pertvarkos projekto nebuvo derinusi su ŠMM, ministerija nepritarė savivaldybės ketinimams dėl Šv. Mato gimnazijos pertvarkos ir rekomendavo tęsti sutartį. Viceministrui Gražvydui Kazakevičiui buvo užduotas klausimas, ar Lietuvoje būta precedento, kai dėl ugdymo rezultatų buvo uždaryta kokia nors mokykla. Jis atsakė, kad nėra“, ‑ pasakojo Šv. Mato gimnazijos direktorius R. Baltrušaitis.

Įstaigos vadovui keistas ir savivaldybės kaltinimas dėl gimnazijos patalpų ir aplinkos sutvarkymo. Jo žodžiais, vyskupija per penkerius metus atnaujino klases, nupirko naujų baldų, kompiuterių. „Renovavome tualetus, nes jie buvo sovietiniai. Šiuo metu baigiamas įgyvendinti projektas, skirtas priešgaisrinei saugai užtikrinti ir stebėjimo kameroms įrengti. Jam vyskupija skyrė 32 tūkst. eurų. Melas, kad visiškai neskirta lėšų atnaujinimui“, ‑ sakė R. Baltrušaitis.

Pasiūlė du variantus

„Lietuvos žinios“ jau rašė, kad Kauno miesto savivaldybės planuojama ugdymo įstaigų pertvarka papiktino kauniečius. Pertvarkos iniciatoriai ketina jungti skirtingų krypčių mokyklas, o vienintelę Panemunėje esančią Šv. Mato gimnaziją – apskritai palikti be patalpų.

Prieš savaitę su Šv. Mato gimnazijos steigėjais bei vadovais susitikę savivaldybės atstovai pateikė du galimus variantus, kurie „padėtų šioje miesto dalyje turėti stiprią gimnaziją“. Pagal vieną jų savivaldybė kartu su Vilkaviškio vyskupija įkurtų bendrą įstaigą, kuri valdytų gimnaziją. Teisė skirti jos direktorių ir atsakomybė už rezultatus tektų savivaldybei.

Vasario 6-ąją Šv. Mato gimnazijos bendruomenės atstovai ketina surengti piketą prie Kauno merijos.

Kitas variantas – vyskupijai būtų pasiūlytos patalpos „Žiburio“ pagrindinėje mokykloje, joje veiklą galėtų tęsti Šv. Mato gimnazija. Dabartinėse gimnazijos patalpose būtų įkurtas „kurios nors gerus rezultatus demonstruojančios miesto mokyklos padalinys“.

Šv. Mato gimnazijos direktorius įsitikinęs, kad abu variantai lemtų Šv. Mato gimnazijos likvidavimą.

Netenkina rezultatai

Vieša paslaptis, kad „kuri nors geresnė mokykla“ – Kauno technologijos universiteto Inžinerijos licėjus. „Pagrindinis mūsų siekis – turėti stiprią gimnaziją miesto dalyje, kuri aprėpia Petrašiūnus, Vaišvydavą, Panemunę ir Žemuosius Šančius. Deja, šiandien galime konstatuoti, jog prieš puspenktų metų, pasirašant sutartį, vietos bendruomenei duoti įsipareigojimai sukurti stiprią mokyklą ir skirti dėmesį pastato bei aplinkos tvarkymui Šv. Mato gimnazijoje liko neįgyvendinti. Iš visų Kaune veikiančių privačių mokyklų Šv. Mato gimnazijos rezultatai yra patys blogiausi, o palyginti su visomis miesto mokyklomis, – irgi vieni prasčiausių. Akivaizdu, kad pokyčiai būtini“, – tvirtino Kauno savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Nijolė Putrienė.