Susizgribo: po dviejų metų skelbia MOSTA vadovo konkursą
Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­ja šią sa­vai­tę pa­skel­bė jai pa­val­daus Moks­lo ir stu­di­jų ste­bė­se­nos ir ana­li­zės cen­tro (MOS­TA) va­do­vo kon­kur­są pen­ke­rių me­tų ka­den­ci­jai.

Po to, kai MOSTA vadovės pareigas 2016-ųjų pabaigoje paliko švietimo ir mokslo ministre paskirta Jurgita Petrauskienė, naujo šios įstaigos vadovo atranka dvejus metus nebuvo skelbiama. Centrui laikinai vadovauja Inovacijų politikos analizės skyriaus vadovas Ramojus Reimeris.

Atrankos skelbime nurodoma, kad kandidatai į MOSTA vadovus turi turėti magistro kvalifikacinį laipsnį socialinių, fizinių ar technologijų mokslų kryptyse, turėti ne mažesnę kaip trejų metų vadovaujamo darbo patirtį, turėti projektų valdymo patirties, išmanyti mokslinių tyrimų metodologijas.

Pretendentams, be kita ko, keliami ir nepriekaištingos reputacijos reikalavimai.

Vyriausybės kanceliarija BNS anksčiau yra aiškinusi, kad dvejus metus MOSTA direktoriaus atranka neskelbta dėl to, kad „šiam centrui tapus pavaldžiam Vyriausybės kanceliarijai, buvo kuriama nauja jo veiklos vizija – daug diskutuota, kaip ši įstaiga veiks būdama pavaldi jau nebe Švietimo ir mokslo ministerijai, o Vyriausybės kanceliarijai“.

„Taip pat svarstyta, kaip MOSTA galėtų labiau plėstis, apimdama ne tik švietimo sektorių, bet ir kitas veiklas, t. y. kalbama apie šio centro funkcijų didinimą“, – teigta kanceliarijos komentare.

Nuo 2017 metų sausio 1 dienos MOSTA, anksčiau buvęs pavaldus Švietimo ir mokslo ministerijai, perėjo Vyriausybės kanceliarijos žinion.

MOSTA, kaip skelbiama jos svetainėje, nešališkai, kompetetingai atlieka mokslo, studijų ir inovacijų sričių stebėseną, vertinimus, teikia Seimui bei Vyriausybei rekomendacijas dėl mokslo, studijų ir inovacijų politikos tobulinimo.

„Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras yra ekspertinė institucija, teikianti įrodymais grįstą informaciją ir rekomendacijas dėl visuomenei aktualių mokslo, studijų ir inovacijų politikos formavimo ir įgyvendinimo sprendimų priėmimo“, – nurodo pats centras.

MOSTA direktoriaus patariamąjį organą – tarybą sudaro premjero patarėjas ekonomikos klausimais Lukas Savickas (pirmininkas), Lietuvos pramonininkų konfederacijos atstovas Raimundas Balčiūnaitis, Vilniaus Gedimino technikos universiteto rektorius Alfonsas Daniūnas, Kauno kolegijos direktorius Mindaugas Misiūnas, Lietuvos edukologijos universiteto studijų prorektorė Vilija Salienė, Ūkio bei Švietimo ir mokslo ministerijos viceministrai.

MOSTA, be kita ko, pavesta atlikti ir Vyriausybės komisijos – Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų strateginės tarybos – sekretoriato funkcijas.