Sukurti e. mokymai apie lytiškumą
Eu­ro­pos Ta­ry­ba skel­bia ne­ra­mi­nan­čią sta­tis­ti­ką, kad 1 iš 5 vai­kų Eu­ro­po­je tam­pa sek­sua­li­nės prie­var­tos au­ka. Tė­vai, kaip pir­mie­ji ir svar­biau­si ug­dy­to­jai, tu­rė­tų anks­čiau­siai pra­dė­ti kal­bė­tis su vai­kais, kaip iš­veng­ti šio pa­vo­jaus, taip pat apie sau­gu­mą in­ter­ne­te ir, aps­kri­tai, apie ly­tiš­ku­mą.

Tėvams ir pedagogams stinga žinių

Deja, tyrimai rodo, kad daugelis tėvų nemoko vaikų apsisaugoti nuo seksualinės prievartos, nes neįvertina šio pavojaus grėsmės. „Jiems stinga informacijos ir išmanymo, ypač susijusio su saugumu internete, be to, nežino, kaip kalbėtis su vaikais apie lytiškumą ir seksualinę prievartą. O ugdymo įstaigose kol kas nėra taikoma patikimų ir efektyvių metodų šios problemos prevencijai ir sprendimui“, – pastebi Paramos vaikams centro psichologė Veronika Lakis-Mičienė.

Paramos vaikams centras kartu su partneriais iš Lenkijos ir Latvijos sukūrė e. mokymų sistemą „Saugokime vaikus nuo seksualinės prievartos“, kuria nemokamai naudotis galima internete adresu www.pvcmokymai.lt.

Kaip kalbėtis ir kaip reaguoti išgirdus apie seksualinę prievartą

E. mokymų platformoje suprantamai ir patogiai pateikta informacija, kaip tėvams ir specialistams kalbėtis su vaikais apie kūną, saugumą, pavojingas situacijas, kad jie netaptų seksualinės prievartos aukomis. Tėvai ir specialistai supažindinami su svarbiausiais vaikų seksualinio išnaudojimo faktais, su nerimą keliančiais vaikų elgesio pavyzdžiais. Paaiškinama, ką vaikams svarbu žinoti apie saugumą internete. Aptariami tinkami ir efektyvūs kalbėjimo su vaikais apie seksualinę prievartą metodai.

Išdėstytos rekomendacijos, kaip reaguoti, jeigu vaikas papasakoja apie patirtą seksualinę prievartą, kaip elgtis (įskaitant teisinę intervenciją), kai vaikas atsiduria pavojingoje situacijoje internete arba realiame pasaulyje.