Studentai: tai kurios studijos – kokybiškos?
Kons­ti­tu­ci­nis teis­mas (KT) an­tra­die­nį pa­skel­bė, jog nau­ji stu­di­jų kryp­čių ver­ti­ni­mo ter­mi­nai prieš­ta­rau­ja Kons­ti­tu­ci­jai, ta­čiau Lie­tu­vos stu­den­tų są­jun­gos (LSS) pre­zi­den­tas Ei­gir­das Sar­ka­nas pa­ste­bi, kad pri­siim­ti at­sa­ko­my­bės nie­kas ne­sku­ba. Iš vi­so šie­met pa­čios aukš­to­sios mo­kyk­los at­si­sa­kė 267 stu­di­jų prog­ra­mų, o ne­leis­ta vyk­dy­ti pri­ėmi­mo į 64 stu­di­jų prog­ra­mas.

Apie kokybę

Tiek pats krypčių vertinimas, tiek neseniai paskelbtas KT nutarimas, įnešė daug nežinios ir abejonių studentų tarpe. „Šiuo metu jau yra prasidėjęs priėmimas į aukštąsias mokyklas, tačiau ką rinktis būsimam studentui bei kaip elgtis jau esamam, kai visiškai nėra aišku, kurios vykdomos studijų programos vis dėlto yra kokybiškos (jei kokybiškos), o kurios ne?“– pranešime spaudai klausia LSS prezidentas.

Taip pat jis teigė, jog buvusios tvarkos atstatymas, kuri buvo prieš laikinąjį studijų krypčių vertinimą bei prieš tai neigiamai įvertintų studijų programų paleidimas priėmimo sistemoje, yra tiesiog techninis veiksmas, kuris vargu ar sprendžia visas galimai patirtas pasekmes.

Susvyravo studentų pasitikėjimas vykstančiais procesais

Dėl šio antikonstituciškai įvertinto studijų krypčių akreditavimo, žalos patyrė ir aukštosios mokyklos, ir studentai. „Šioje situacijoje buvo pažeistas studentų interesas ir teisėtas jų lūkestis įstoti, mokytis bei baigti kokybišką studijų programą. Tiesiog dalis studijų programų šiuo metu yra diskredituotos. Ir keisčiausia tai, kad šioje susiklosčiusioje situacijoje niekas ne tik, kad nebando įvertinti pasekmių, tačiau apie jas net nekalba. O ką bekalbėti apie atsakomybės prisiėmimą.“ – kalbėjo E. Sarkanas.

Kalbant apie galimas pasekmes – studentų lyderis teigė, jog esmė nėra tam tikri finansiniai ar kitokie nuostoliai. Jo nuomone, esminė padaryta žala – suduotas didžiulis smūgis pasitikėjimui šiuo metu vykstančiais procesais, susijusiais su aukštojo mokslo reforma, ir visa kokybės vertinimo sistema. „Tiesiog po šio Konstitucinio teismo nutarimo tapo aišku, kad tikslas, koks geras jis bebūtų, nepateisina bet kokių priemonių.“