Streikavusių mokytojų mokiniai turės vytis programą
Lai­ki­nai Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jai va­do­vau­jan­tis su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras Ro­kas Ma­siu­lis sa­ko, kad pa­si­bai­gus da­lies mo­ky­to­jų strei­kui mo­ki­niai vis tiek tu­rės pa­si­vy­ti ug­dy­mo prog­ra­mą, o tai ga­li reikš­ti pa­pil­do­mą už­dar­bį ir strei­ka­vu­siems pe­da­go­gams.

„Mokyklos privalo užtikrinti, kad mokytojai tas žinias įgytų. Kaip jos tai padarys, čia yra jų klausimas“, – žurnalistams trečiadienį sakė R. Masiulis.

„Kaip tai mokykla organizuos, ar tai darys streikuojantys, ar nestreikuojantys mokytojai, čia yra kiekvienos mokyklos klausimas“, – pridūrė jis.