ŠMSM: rajonų keliuose esant ekstremalioms vairavimo sąlygoms galima mokinių į mokyklas nevežti
Ke­li­nin­kams in­for­muo­jant apie su­dė­tin­gas, dėl ne­pa­lan­kių žie­miš­kų są­ly­gų su­si­da­riu­sias eis­mo są­ly­gas kai ku­riuo­se ke­liuo­se, Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ja (ŠMSM) pri­me­na, kad mo­kyk­lų va­do­vai kar­tu su sa­vi­val­dy­be ga­li pri­im­ti spren­di­mą leis­ti vai­kams lik­ti na­muo­se. Tai ak­tua­lu kai­miš­koms vie­to­vėms.

Tokia galimybė įtvirtinta Bendruosiuose ugdymo planuose: mokyklos vadovas, esant aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, ar paskelbus ekstremaliąją padėtį, priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo.

„Kaimiškose teritorijose, kur keliai labai slidūs, saugant vaikų sveikatą, jie galėtų likti namuose, nerizikuojant juos vežti slidžiu keliu, kol bus atkurtos palankios sąlygos važiuoti – tuo rūpinasi kelininkai“, – pranešime spaudai sako švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius.

Grįžus į normalų ritmą, būtų mokomasi intensyviau, kad neliktų mokymosi spragų.