ŠMM paneigia 10 etatinio mokytojų apmokėjimo mitų
Nuo rug­sė­jo 1 d. bend­ro­jo ug­dy­mo, ne­for­ma­lio­jo švie­ti­mo ir pro­fe­si­jos mo­ky­to­jai at­ly­gi­ni­mą gaus pa­gal nau­ją­ e­ta­ti­nio dar­bo už­mo­kes­čio sis­te­mą. Eta­ti­nio mo­de­liui įves­ti iš vi­so bus skir­ti 95 mln. eu­rų, iš ku­rių 17,4 mln. mo­kyk­las pa­sieks jau po mė­ne­sio. Vi­si ­šie pi­ni­gai ski­ria­mi iš­im­ti­nai mo­ky­to­jų at­ly­gi­ni­mams. ŠMM pa­nei­gi­mai į daž­niau­sius mi­tus.

1. Mokytojų atlyginimai mažės

Etatiniam mokytojų apmokėjimui įvesti iš viso papildomai bus skirta 95 mln. Eur. Atlyginimą, kaip ir anksčiau, lems mokytojui tenkantis krūvis, o už krūvio paskirstymą mokytojams, kaip ir iki šiol, atsakingas mokyklos vadovas. Įvedamas pradedančiojo mokytojo (pirmieji 2 darbo metai) etatas.

Pradedantiesiems mokytojams atlyginimas galės kilti beveik dukart. Jeigu mokytojas dabar dirba 36 val. per savaitę ir toks pat krūvis jam liks nuo rudens, jo atlyginimas nesikeis. Koks bus jūsų atlyginimas, galite suskaičiuoti ČIA

2. Bus daug atleidimų.

Dabartinis mokytojų darbo užmokesčio fondo dydis leistų suformuoti 22 tūkst. pilnus sąlyginius etatus, o pridėjus papildomą 95 mln. Eur finansavimą, šis skaičius padidės iki 28 tūkst. Tai 6 tūkst. sąlyginių etatų daugiau nei šiandien.

Kaip ir iki šiol, mokytojas galės dirbti 1,5 etato toje pačioje mokykloje ar sudaryti tokį darbo krūvį per dvi ar kelias darbo vietas.

3. Naudingas tik kaimo mokykloms.

Etatinis dažnai painiojamas su mokyklų finansavimu, kuris taip pat keičiasi nuo šių metų rugsėjo 1-osios. Mokyklai lėšos bus skiriamos ugdymo planui įgyvendinti, neatsižvelgiant į jos geografinę vietą. Gautas papildomas lėšas kiekviena mokykla galės panaudoti konkrečiai mokyklai labiausiai reikalingoms veikloms vykdyti.

4. Nukentės didelių mokyklų mokytojai

Tiek mažose, tiek didesnėse klasėse ugdymo planas bus finansuojamas 100 proc. Didesnės mokyklos, gaus daugiau etatų, nes turi daugiau mokinių ir dėl to jų ugdymo plano apimtis yra didesnė.

Visiems bendrojo ugdymo mokytojams galioja bendros krūvio proporcijos, kurios nustatytos įstatymu:

5. Daliai mokytojų valandos bus „prirašomos“, kad susidarytų etatas

Dabar mokytojai turi atlikti papildomus darbus, pavyzdžiui, įgyvendinti prevencines patyčių programas, dalyvauti komisijose, projektuose ir darbo grupėse, konsultuoti tėvus, ruošti metodinę medžiagą, rengti planus ir dar daug kitų darbų, už kuriuos jiems nėra papildomai mokama.

6. Didės biurokratija

Kaip ir iki šiol, mokyklų vadovai sudarinės darbo sutartis su mokytojais. ŠMM, siekdama mokykloms palengvinti administracinį darbą, parengė pareigybių aprašų metodiką, pareigybių aprašų pavyzdžių, darbo krūvio sandaros rekomendacijas. Visuose priimtuose dokumentuose ir parengtose rekomendacijose mokytojams ar direktoriams nėra numatyti jokie papildomi atsiskaitymai.

7. Mokytojas bus priverstas visą dieną sėdėti mokykloje

Mokytojai ir šiandien dalį darbų atlieka ne mokykloje (pavyzdžiui, sąsiuvinių taisymas, pamokų planavimas), ir etatinio modelis to niekaip nekeičia.

8. Neteisingas profesijos ir neformalaus švietimo mokytojams.

Šių mokytojų darbas ne mažiau vertinamas ir apmokamas. Visų mokytojų darbo krūvis – 1512 val. per metus, ir visos valandos apmokamos vienodu tarifu. Bendrojo ugdymo mokytojų pamokoms skiriama iki 1008 val., kitas laikas numatytas nekontaktinėms valandoms: su pamokomis susijusioms veikloms, papildomai veiklai mokyklos bendruomenei. Profesijos ir neformaliojo švietimo mokytojų kontaktinių valandų per metus – nuo 672 iki 1032. Toks intervalas paliktas atsižvelgiant į šių mokytojų veiklos pobūdį.

9. Etatinio apmokėjimo modelis nenumato ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų, pagalbos specialistų, kito pedagoginio personalo tinkamo apmokėjimo už darbą.

Švietimo pagalbos specialistams, darželių auklėtojams ir kitam pedagoginiam personalui jau dabar taikomas etatinis apmokėjimas, kai atlyginama už visas etate numatytas veiklas. Nuo rugsėjo 1 dienos etatinio darbo apmokėjimo tvarka įvedama bendrojo ugdymo mokytojams, neformaliojo švietimo mokytojams ir profesijos mokytojams. Dėl kitų specialistų darbo apmokėjimo pokyčių ŠMM jau suburta darbo grupė, kuri savo veiklą baigs ir rekomendacijas pateiks rudenį.

10. Etatinio apmokėjimo modelis parengtas nesitariant su suinteresuotomis grupėmis.

Etatinio modelis Lietuvoje diskutuojamas jau dešimtmetį. Modelį rengė darbo grupė, kurioje buvo ir mokytojų, savivaldybių atstovų, ir mokyklų vadovų, mokytojų profesinių sąjungų atstovų.

..