ŠMM ministrė griebiasi šiaudo: sukurta etatinio koordinavimo grupė
Nau­jai su­da­ry­ta eta­ti­nio koor­di­na­vi­mo gru­pė ste­bės mo­de­lio įgy­ven­di­ni­mą ir teiks re­ko­men­da­ci­jas mo­kyk­loms bei sa­vi­val­dy­bėms, kaip spręs­ti ky­lan­čius su­nku­mus, taip pat, ko­kios yra ge­ro­sios pra­kti­kos, ku­rias ga­li­ma plės­ti ki­to­se Lie­tu­vos vie­to­se. Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trės Jur­gi­tos Pe­traus­kie­nės įsa­ky­mu to­kia dar­bo gru­pė su­da­ry­ta šian­dien.

Į koordinavimo grupę, kuriai vadovauja švietimo ir mokslo viceministras Gražvydas Kazakevičius, įeina mokytojų profesinių sąjungų nariai, mokyklų vadovai, savivaldybių atstovai, ministerijos darbuotojai. Iš viso 33 nariai.

Darbo grupės nariai stebės, kaip įgyvendinamas etatinio modelis ir panaudojamos savivaldybėms skirtos lėšos mokytojų atlyginimų fondui. Prireikus darbo grupė į konsultacijas galės pasikviesti nepriklausomų ekspertų, valstybės institucijų, įstaigų ar organizacijų atstovų.

„Grupės posėdžiuose bus pristatoma analitinė informacija iš savivaldybių ir vertinama, kur yra problema – priimtų teisės aktų lygmenyje, ar savivaldybė nesusitvarko, o gal kuri mokykla. Jei savivaldybė ar mokykla, tai bus to lygmens rekomendacijos. Jei bus aptikti trūkumai teisės aktuose, bus rekomenduojama Seimui, Vyriausybei ar ministerijai teisės aktus keisti, priimti naujus“, – sako vienas grupės narių, švietimo ir mokslo ministrės patarėjas Arminas Varanauskas.

Mokykloms į pagalbą taip teikiamos teisininkų konsultacijos „Teisės klinika“, parengta skaičiuoklė mokytojams ir mokyklų vadovams, nuolat atnaujinami dažnai užduodami klausimai, visą rugsėjį vyksta tiesioginėse transliacijos ŠMM „Facebook“ ir „Youtube“ paskyrose etatinio klausimais, veikia karštoji telefono linija, dirba konsultantai.

Spalį bus atliekama Savivaldybių pasitvirtintų lėšų paskirstymo tvarkų apžvalga. Taip pat lapkritį numatoma atlikti mokytojų atlyginimų tyrimą ir sudaryti atlyginimų žemėlapį pagal savivaldybes, kaip įsisavinami keturiems šių metų mėnesiams skirti 17,4 mln. eurų pirmam etatinio etapui įgyvendinti.