ŠMM koreguos pedagogų išeitinių išmokų skyrimo kriterijus
Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja, skir­da­ma lė­šas pe­da­go­gų iš­ei­ti­nėms iš­mo­koms, at­si­sa­kys mo­kyk­loms nu­sta­ty­to kri­te­ri­jaus pri­trauk­ti ma­žes­nį dar­bo sta­žą tu­rin­čių pe­da­go­gų. Toks spren­di­mas pri­im­tas po Ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­riaus tar­ny­bos iš­va­dos dėl Pe­da­go­gų iš­ei­ti­nių iš­mo­kų tvar­kos ap­ra­šo.

„Nuostata skirti išeitines išmokas pasitraukiantiems iš darbo didesnį stažą turintiems pedagogams atsirado švietimo profesinių sąjungų ir pačių mokytojų prašymu. Norėdami, kad šia galimybe pasinaudotų daugiau pedagogų, taip pat ir ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokytojų, buvo nuspręsta kriterijus išplėsti. Nors manome, kad atnaujinti kriterijai tinkamesni ir diskriminacijos neįžvelgiame, kontrolieriaus tarnybos rekomendacijas tikrai įgyvendinsime“, – pranešime spaudai sako švietimo ir mokslo ministrės patarėjas Arminas Varanauskas.

Nustatyti kriterijai nėra pagrindas atleisti asmenį, kuris turi didesnį nei 20 metų pedagoginio darbo stažą, kadangi minėtas aprašas nesukuria atskiro darbo sutarties nutraukimo pagrindo, o tik reglamentuoja valstybės biudžeto lėšų išeitinėms paskirstymą.

Kasmet galimybe gauti išeitinę ir baigti profesinę karjerą mokykloje pasinaudodavo per 700 pensinio amžiaus mokytojų. Pagal pateiktas paraiškas šiemet galimybe gauti išeitines išmokas pasinaudos 996 pedagogai, jų išeitinėms iš valstybės biudžeto skirta per 3 mln. eurų.

Pedagogų išeitinių išmokų tvarkos aprašas iš naujo tvirtinamas kasmet, ir nuo kitų metų jame neliks aptariamos nuostatos.