Seimo komitetas pritarė klasės krepšeliui
Sei­mo Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tas šian­dien už­de­gė ža­lią švie­są nau­jam mo­kyk­lų fi­nan­sa­vi­mo mo­de­liui – ba­zi­nių ug­dy­mo lė­šų fi­nan­sa­vi­mo krep­še­liui. Šią Švie­ti­mo įsta­ty­mo pa­tai­są, kai lė­šos ski­ria­mos ne tik mo­ki­niams, bet ir kla­sėms, dar tu­rės pa­tvir­tin­ti Sei­mas. Nuo rug­sė­jo 1 d. da­lis ug­dy­mo lė­šų mo­kyk­loms bus ski­ria­mos pa­gal kla­sių skai­čių bei dy­dį ir tik da­lis – pa­gal vie­nam mo­ki­niui nu­sta­ty­tas lė­šų nor­mas.

Lėšos ugdymo planui įgyvendinti, kurių didžiąją dalį (94 proc.) sudaro mokytojų atlyginimai, bus skaičiuojamos ir skiriamos klasei, o kitoms mokymo reikmėms, pavyzdžiui, vadovėliams – kiekvienam mokiniui, rašoma Švietimo ir mokslo ministerijos pranešime spaudai.

Finansavimo modelis keičiamas, nes sparčiai mažėjant mokinių klasėse mokinio krepšelis nebėra tinkamiausias finansavimo būdas, jis nebeatitinka mokyklų poreikių. Ugdymo finansavimas buvo netolygiai skirstomas mieste ir kaime, skaitlingose ir neskaitlingose mokyklose lėmė netolygų aprūpinimą ištekliais – tai sudarė sąlygas skirtingai ugdymo kokybei ir mokinių pasiekimų netolygumams. Silpnesnėms mokykloms nebuvo pagalbos, išėjus mokiniui, kartu „išeidavo“ ir jo krepšelis, tai kūrė nestabilumą. Tokiu būdu mažėdavo galimybės veiksmingai organizuoti ugdymo veiklas, nes mažėjant finansavimui, ugdymo plano apimtis ir reikalavimai nesikeisdavo.

„Siūlomas naujas finansavimo modelis užtikrins, kad visos mokyklos gautų jų ugdymo reikmes atitinkantį stabilų finansavimą. Tai svarbus instrumentas stiprinant ugdymo kokybę. Mokyklose lėšų kiekis nebesvyruos nuo mažiausio mokinių skaičiaus klasėse pasikeitimo. Kartu su bazinio finansavimo atsiradimu, jau nuo ateinančių metų atsiras ir tikslinis finansavimas – „kokybės krepšelis“, kuris bus tikslingai skiriamas mokinių pasiekimų gerinimui“, – sako švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė.

Naujajame modelyje taip pat numatoma, kad mokyklų administravimo lėšos bei lėšos, skiriamos švietimo pagalbai, būtų perduotos savivaldybėms ir mokyklas pasiektų paties steigėjo nustatyta tvarka. Švietimo ir mokslo ministerija rengia rekomendacijas savivaldybėms dėl šių lėšų skirstymo tvarkų, kurios jau buvo aptartos švietimo padalinių vadovų pasitarime.

Dabar dotacija mokinio krepšeliui sudaro beveik 611 mln. Eur. Nuo rugsėjo 1 d. mokykloms finansuoti pagal naują modelį prie šios sumos papildomai numatyta 5,4 mln. Eur, taip pat mokyklų finansavimas pasipildys dar 17,4 mln. Eur įvedant etatinį mokytojų darbo apmokėjimą. Be to, kitiems mokslo metams be jau minėtų lėšų numatoma skirti papildomai apie 11 mln. Eur silpnų mokyklų veiklos rezultatams pagerinti („kokybės krepšeliui“).

Mokyklų finansavimo pakeitimus rengė darbo grupė, kurioje dalyvavo Švietimo ir mokslo ministerijos, Vyriausybės, savivaldybių, mokyklų, profesinių sąjungų atstovai.