Seimas pritarė: mažiausiai uždirbantiems pedagogams atlyginimai ūgtelės
Sei­mas pri­ėmė Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių įstai­gų dar­buo­to­jų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo įsta­ty­mo pa­tai­sas, ku­rio­mis nu­spren­dė jau nuo ki­tų me­tų pra­džios 10 proc. di­din­ti mo­ky­to­jų, dir­ban­čių pa­gal iki­mo­kyk­li­nio ir prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo prog­ra­mas, par­ei­gi­nės al­gos pa­sto­vio­sios da­lies koe­fi­cien­tus.

Valstybės biudžete tam numatyta daugiau kaip 13,3 mln. Eur.

Seimas taip pat nusprendė nuo 2020 m. sausio 1 d. panaikinti mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas, pastoviosios dalies koeficientų minimaliąsias ribas. Tokiu atveju bus atsisakyta koeficientų ribų nustatymų ir galios tik aukščiausi nustatyti koeficientai, rašoma pranešime spaudai.

Pasak pasiūlymų iniciatorių, siekiama, kad 2020 m. vidutinis mokytojų darbo užmokestis būtų ne mažesnis kaip 1000 Eur.

Už teisės akto pakeitimus balsavo 90 Seimo narių, prieš – 1, susilaikė 31 parlamentaras.