Protestas: kultūros darbuotojai nori gyventi oriai
Pir­ma­die­nį vi­dur­die­nį prie Vy­riau­sy­bės rū­mų (Ge­di­mi­no pr.11, Vil­nius) or­ga­ni­zuo­ja­ma pro­tes­to ak­ci­ja „Dek­la­ra­ci­jų lai­kas bai­gė­si – kul­tū­ros dar­buo­to­jai no­ri gy­ven­ti oriai!“. Šiuo pro­tes­tu, ku­rį ini­ci­juo­ja Lie­tu­vos Tri­ša­lės ta­ry­bos Kul­tū­ros ko­mi­te­tas, sie­kia­ma at­kreip­ti vi­suo­me­nės dė­me­sį į kul­tū­ros sek­to­riaus prob­le­mas.

„Kultūros lauko bendruomenė yra nusivylusi derybomis su Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir kitomis valdžios institucijomis dėl kultūros sektoriaus darbuotojų atlyginimų didinimo 2019 metais. Nors deklaruojama, kad kultūra yra prioritetas ir pirmąkart Nepriklausomos Lietuvos istorijoje Lietuvos Respublikos Seime (toliau – Seimas) veikia Kultūros komitetas, deja, didesnio dėmesio kultūra ir jos žmonės taip ir nesulaukė“, – teigė protesto organizatoriai.

Pasak protesto iniciatorių, nevykdomas ir Lietuvos Respublikos XVII Vyriausybės programos pažadas suvienodinti kultūros ir švietimo sektorių atlyginimų vidurkius. 2017 m. Lietuvoje kultūros srities darbuotojų vidutinis darbo užmokestis buvo 593 eurai atskaičius mokesčius, kai tuo pačiu laikotarpiu šalies vidurkis – 747 eurai po mokesčių.

„Atlyginimai kultūros ir meno darbuotojams nedidinti nuo 2016 metų ir yra mažiausi visame viešajame sektoriuje Lietuvoje, o vidutinis kultūros srities darbuotojų DU yra trečias mažiausias visoje Europos Sąjungoje (ES). Nesprendžiama DU didinimo problema sąlygoja nuolatinį kultūros darbuotojų skaičiaus mažėjimą (nuo 13,5 tūkst. 2014 m. iki 13,3 tūkst. 2017 m.), formuoja kitas sudėtingas kultūros lauko situacijas: kultūros įstaigose regionuose ima trūkti profesionalių darbuotojų, neatvyksta dirbti jauni, įgiję kultūros ar meno srities išsilavinimą specialistai, o tai neišvengiamai įtakoja kultūros paslaugų kokybę“, – vardija akcijos sumanytojai.

Ir teigė, kad Lietuvos Respublikos Trišalės tarybos Kultūros komitetas kreipėsi į visas valdžios institucijas: Seimo komitetus, susitiko su Ministru Pirmininku, inicijavo Kultūros ministerijoje darbo grupės sukūrimą dėl darbo užmokesčio didinimo programos parengimo, prašė 2019 metų biudžete numatyti 30 mln. eurų ir nuo 2019 m. sausio 1 d. kiekvienam kultūros darbuotojui padidinti atlyginimą vidutiniškai 150 eurų. Deja, bet Kultūros ministerija (LR Vyriausybės kanceliarijos 2018 m. birželio 27 d. pasitarimo pas Ministrą pirmininką protokoliniu sprendimu) 2019 metais pasiūlė tik 3,5 mln. eurų, t.y. vidutiniškai 21 euru padidinti kiekvieno kultūros darbuotojo atlyginimą.

Todėl Lietuvos Trišalės tarybos Kultūros komitetas, atstovaujantis profesinių sąjungų nacionalines organizacijas, kultūros įstaigų nacionalines organizacijas, pranešė inicijuojantis protesto akciją „Deklaracijų laikas baigėsi – kultūros darbuotojai nori gyventi oriai!“.