Pratęsė apsisprendimo terminą dėl brandos egzaminų
Na­cio­na­li­nis eg­za­mi­nų cen­tras (NEC) iki lap­kri­čio 6 die­nos pra­tę­sė ap­sisp­ren­di­mo ter­mi­ną dėl bran­dos eg­za­mi­nų. Pa­sak cen­tro di­rek­to­rės Sau­lės Vin­ge­lie­nės, ter­mi­nas pra­tęs­tas at­siž­vel­giant į po­rei­kį, ypač į anks­tes­nių lai­dų abi­tu­rien­tus, ku­rie no­ri per­lai­ky­ti bran­dos eg­za­mi­nus, bet ne­spė­jo ap­sisp­ręs­ti, ku­riuos.

Šiemet buvo nutarta paankstinti apsisprendimą, kokius brandos egzaminus ketinama laikyti.

Nacionalinio egzaminų centro teigimu, anksčiau pasirinkę egzaminus abiturientai galės iš anksto tikslingai jiems ruoštis, o savivaldybėms ir mokykloms liks daugiau laiko susiplanuoti ugdymo procesą.