Pamirsta.lt. Apleista mokykla šiaurės Lietuvoje
Švie­ti­mo sis­te­mos re­for­ma ap­leis­tų pa­sta­tų ty­ri­nė­to­jams da­vė daug veik­los – po jos vi­so­je Lie­tu­vo­je li­ko šim­tai už­da­ry­tų mo­kyk­lų. Kai kur tai bu­vo me­di­nė­se tro­bo­se įsi­kū­rę pra­di­nio ug­dy­mo sky­riai, ku­riuo­se mo­kė­si vos ke­lio­li­ka vai­kų, kai kur – tech­ni­nio bei pro­fe­si­nio par­uo­ši­mo mo­kyk­los su šim­tais moks­lei­vių. 

Nors dauguma gyventojų kalbėdami apie tai dažnai neslepia emocijų (ką pilnai suprantu), aš į šį procesą visada žiūrėjau neutraliai, kaip į natūralų urbanizacijos procesą. Visose civilizuotose šalyse gyventojai migruoja į didesnius miestus, kur išgyventi yra kur kas paprasčiau, plius, daugiau galimybių realizuoti save.

2011-tais Lietuvoje jau buvo 143 uždarytos mokyklos (wikipedia), dar daugiau jų buvo uždaryta per pastaruosius kelis metus. Dalis šių pastatų buvo parduota komercinėms įmonėms, dalis – paskirta miestelių bibliotekoms, socialiniams centrams bei panašioms visuomeninėms organizacijoms. Dar kažkoks procentas iš jų buvo prijungtas prie didesnių mokymo įstaigų, įsteigiant juose didesnių mokymo įstaigų filialus mažesniuose miestuose, tačiau, nemaža dalis būdavo tiesiog uždaroma, nepaliekant jokios apsaugos ar priežiūros. Vien per pastaruosius pora metų aplankiau daugiau poros dešimčių tokių mokyklų. Tarp jų buvo visokių – kaip ir labai gražių, vandalų dar nepaliestų, taip ir tokių, kur neliko nei vieno sveiko lango.

2011-tais Lietuvoje jau buvo 143 uždarytos mokyklos (wikipedia), dar daugiau jų buvo uždaryta per pastaruosius kelis metus.

Šiandieną turėsime progą virtualiai pasivaikščioti dar vienoje mokykloje iš šiaurės Lietuvos, kur dėl didelio atstumo nuvažiuoju gana retai. Patekti į vidų buvo nesunku – vienos iš durų buvo tiesiog paliktos praviros. Dėl to, užėjęs nesitikėjau pamatyti daug autentikos (tokiose vietose, dažniausiai, lieka tik šiukšlės ir išdaužyti langai), tačiau, viduje tebebuvo elektra bei vanduo – labai netikėta. Dar labiau nustebau pamatęs sporto salę su kamuoliais bei kitu sporto inventoriumi – gal ją dar kartais naudoja renginiams? Bet kokiu atveju, mokykla visai patiko, nors ir nebuvo pati įspūdingiausia sezono vieta, degalai buvo sudeginti ne veltui.