Nuspręsta, kam atiteks LEU rūmai
Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja, vyk­dy­da­ma Mi­nis­tro Pir­mi­nin­ko pa­ve­di­mus, par­en­gė Vy­riau­sy­bei pa­siū­ly­mus dėl Lie­tu­vos edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to (LEU) pert­var­kos ir jo­je da­ly­vau­jan­čių ins­ti­tu­ci­jų ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to op­ti­mi­za­vi­mo.

Siekiant sudaryti tinkamas sąlygas vykdyti studijas ir efektyviai naudoti valstybės turtą, siūloma į LEU centrinį pastatą Studentų g. 39 (bendras plotas – 13 682,94 kv. m), perkelti didžiąją dalį Vilniaus kolegijos patalpų, kurių vien mokomieji korpusai šiuo metu yra keturiose skirtingose Vilniaus vietose. Ministrų kabinetas pasitarime šiam siūlymui pritarė, rašoma pranešime spaudai.

Švietimo ir mokslo ministerijai iki 2018 m. gruodžio 1 d. pavesta pateikti Vyriausybei pasiūlymus dėl kito Lietuvos edukologijos universiteto valdomo nekilnojamojo turto ir patalpų panaudojimo švietimo reikmėms.