Naujasis ŠMSM vadovas kimba į darbus
Nau­ja­sis švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jos (ŠMSM) va­do­vas Al­gir­das Mon­ke­vi­čius sa­ko, kad nu­ma­ty­ti švie­ti­mo dar­bai bus tę­sia­mi, ta­čiau ne vie­na­ša­liš­kai pri­imant spren­di­mus, bet re­mian­tis so­cia­li­niu dia­lo­gu su švie­ti­mo bend­ruo­me­ne. Ar­ti­miau­sių mi­nis­tro dar­bų są­ra­še – pa­si­ren­gi­mas eta­ti­nio mo­ky­to­jų dar­bo už­mo­kes­čio an­tra­jam eta­pui, bend­ro­jo ug­dy­mo tu­ri­nio kai­tos gai­rės, aukš­to­jo moks­lo re­for­ma.

„Pirmiausia susitiksiu ir kalbėsiuosi su visomis suinteresuotomis šalimis: profesinėmis sąjungomis, mokytojų asociacijomis, įvairiomis švietimo bendruomenės narius jungiančiomis organizacijomis, akademinės visuomenės atstovais. Labai svarbu girdėti lūkesčius, įsiklausyti į juos ir kartu spręsti problemas, įgyvendinti pokyčius – ar tai būtų bendrasis ugdymas, ar aukštasis mokslas“, – sako A. Monkevičius.

Jau šią savaitę planuojama apskritojo stalo diskusija su suinteresuotomis grupėmis dėl bendrojo ugdymo turinio. Toks susitikimas turėtų tapti atspirties tašku ieškant sprendimo dėl programų ir bendrai ugdymo turinio kaitos po to, kai rudenį buvo sustabdytas viešasis pirkimas dėl bendrojo ugdymo programų atnaujinimo. Ministro A. Monkevičiaus nuomone, ugdymo programų atnaujinimas yra visai bendruomenei aktualus klausimus, tad į šį darbą turi būti įtraukiami geriausi savo sričių ekspertai.

Kalbėdamas apie mokytojo darbo užmokesčio modelį, ministras pabrėžia, kad svarbu užtikrinti, jog pasitikdami naujuosius mokslo metus visi mokytojau būtų ramūs dėl darbo užmokesčio. Iki kovo 1 d. bus parengti poįstatyminiai teisės aktai, lydintys 2018 m. gruodžio 13 d. Seimo priimtas Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo pataisas. Jose numatyta, kad etatas susidėtų iš dviejų kategorijų darbo valandų: pamokų ir su jomis susijusių veiklų (pasiruošimas pamokoms, mokinių darbų vertinimas) bei veiklų mokyklų bendruomenei ir profesiniam tobulėjimui. Anksčiau buvo nustatytos trys etatą sudarančios veiklų rūšys.

Aukštojo mokslo reformos planas ir toliau bus įgyvendinamas, tačiau labiau įtraukiant aukštųjų mokyklų bendruomenes.