MRU jungiasi prie VGTU
Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­tui (VGTU) pri­si­jun­gus My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­tą (MRU) 20 proc. tu­rė­tų su­ma­žė­ti be­si­dub­liuo­jan­čių stu­di­jų prog­ra­mų, tiek pat – su­si­trauk­ti ir ad­mi­nis­tra­ci­niai kaš­tai. Šiuos sie­kius, de­ri­nant reor­ga­ni­za­ci­jos pro­ce­sus, uni­ver­si­te­tai pri­sta­to Vy­riau­sy­bei, ra­šo por­ta­las 15min.lt.

Pagal plano projektą, prie VGTU prijungus MRU, besidubliuojančių komunikacijos, ekonomikos, finansų, informatikos, vadybos bei verslo studijų programų turėtų sumažėti nuo 54 iki 35. Taip pat iki 2020-ųjų nuo 88 iki 80 planuojama apkarpyti studijų programų skaičių technologijos ir fizinių mokslų srityse.

Pagal pateiktą 2018–2021 metų universitetų pertvarkos projekto planą planuojama ne naikinti, bet konsoliduoti besidubliuojančias abiejų universitetų studijų programas.

„Atsisakius vykdyti studijas kai kuriose kryptyse ir sujungus besidubliuojančias studijų programas, jų sumažės nuo 209 dabar esančių iki 167 – tai yra 20 proc.“, – dėstoma 2018–2021 metų universitetų pertvarkos projekto santraukoje.

Pagal ją, įgyvendinus reorganizaciją, sostinėje veiks „technologinis universitetas su stipriu socialinių mokslų branduoliu“, didelį dėmesį skiriantis tarpkryptiškumui ir tarpdiscipliniškumui, išlaikantis glaudų ryšį su verslu, valdžia ir visuomene.

Jau anksčiau Mykolo Romerio universiteto rektorius doc. dr. Algirdas Monkevičius yra sakęs, kad du stiprūs Vilniaus universitetai gali turėti bendrą viziją, išsikelti ir pasiekti labai ambicingus uždavinius, išnaudodami tarpdicipliniškumo ir tarpkryptiškumo galimybes: „Technologinės studijų ir mokslo kryptys kartu su teisės, ekonomikos, vadybos, viešojo saugumo ir valdymo, psichologijos, edukologijos ir kitais socialiniais mokslais gali sukurti tokią studijų ir mokslo kokybę, kurios šiuo metu reikia šalies socialinei gerovei ir pasaulinio konkurencingumo didinimui.“

Pasak Algirdo Monkevičiaus, pagal pateiktą 2018–2021 metų universitetų pertvarkos projekto planą planuojama ne naikinti, bet konsoliduoti besidubliuojančias abiejų universitetų studijų programas, o unikalias abiejų universitetų studijų kryptis ne tik išsaugoti, bet ir toliau stiprinti ir vystyti.

Integruojant MRU ir VGTU Vilniuje kartu su Vilniaus universitetu toliau veiktų dvi stipriausios Lietuvos teisės mokyklos, už kurias vieningai pasisako ir Lietuvos teisininkų bendruomenė.

„Išnaudodami abiejų universitetų privalumus, universitetai gali sukurti didelę technologinių ir socialinių mokslų sinergiją, konsoliduoti ir sustiprinti technologinių ir socialinių mokslų studijų programas, stiprinti konkurencingumą tarptautinėje studijų ir mokslo erdvėje, – pranešime spaudai cituojamas Algirdas Monkevičius. – Lietuvai, kaip ir kitoms Europos ir pasaulio valstybėms, susiduriant su naujais migracijos, kibernetinio saugumo, valstybės viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimo iššūkiais, jų teisiniu reglamentavimu, ypač reikalinga technologinių ir socialinių mokslo sričių sąveika bei inovacijų kūrimas ir jų pritaikymas.“