MOSTA vadovo konkursą siūloma stabdyti
Šian­dien – pa­sku­ti­nė die­na pa­teik­ti do­ku­men­tus kon­kur­sui į Moks­lo ir stu­di­jų ste­bė­se­nos ir ana­li­zės cen­tro (MOS­TA) di­rek­to­rius. Nuo­la­ti­nio va­do­vo cen­tras ne­tu­ri dve­jus me­tus nuo tos die­nos, kai jį pa­li­ko švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­tre pa­skir­ta Jur­gi­ta Pe­traus­kie­nė. Va­kar Lie­tu­vos so­cio­lo­gų drau­gi­ja pa­pra­šė kon­kur­są stab­dy­ti.

Lietuvos sociologų draugijos prezidentės prof. dr. Mildos Ališauskienės pasirašytame kreipimesi į Vyriausybės kanclerį, Valstybės tarnybos departamentą ir MOSTA laikinąjį vadovą konstatuojama, kad specialieji reikalavimai kandidatams suformuluoti pažeidžiant skaidrumo principus ir yra diskriminaciniai.

Pritaikyta valdininkams

Kandidatas privalo turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą – socialinių, fizinių ar technologijų mokslų krypčių magistro kvalifikacinį laipsnį. Anot sociologų, pagal centro funkcijas akivaizdu, kad visiškai be pagrindo diskriminuojami humanitarinių ar biomedicinos sričių atstovai.

Antra, tarp reikalavimų akcentuojami gebėjimai ir žinios, susijusios su vadovaujamo darbo valstybės tarnyboje patirtimi, taip diskriminuojant vadovavimo patirties ne valstybės tarnyboje turinčius kandidatus.

Trečia, MOSTA įstatuose ir įstatymuose minima, jog šio centro funkcijoms atlikti būtina, kad jo vadovas būtų ne tik geras vadybininkas, bet ir būtų puikiai susipažinęs su kiekybinėmis ir kokybinėmis socialinių tyrimų metodologijomis. Kitaip vadovas nebus pajėgus savarankiškai įvertinti atliktos analizės kokybės. Magistro kvalifikacijos tam nepakanka, todėl privalumas turėtų būti daktaro mokslo laipsnis arba ne mažesnė kaip penkerių metų tokių tyrimų patirtis. „Esminio reikalavimo formuluotė „išmanyti mokslinių tyrimų metodologijas“ tokia supaprastinta, kad atveria kelią bet kuriam valstybės tarnautojui, turinčiam trejų metų vadovavimo patirties, bet visiškai neturinčiam kompetencijų suprasti socialinės informacijos, centre vykdomos politikos analizės veiklos, tapti šio centro vadovu“, – stebisi sociologai.

Nors nėra mokslo daktaro laipsnio reikalavimo, bet kaip privalumas nurodyta vokiečių arba prancūzų kalba. Esą toks privalumas niekuo nepagrįstas ir diskriminacinis.

Centras taps itin svarbus

Sociologė dr. Rūta Žiliukaitė atkreipia dėmesį, jog konkurso reikalavimai stebina dar ir žinant, kad centrą žadama plėsti, jis taps ne tik švietimo ir mokslo, bet ir kitas sritis analizuojančia institucija, reikalinga politiniams sprendimams priimti. Tuo tikslu ši įstaiga iš Švietimo ir mokslo ministerijos priklausomybės pernai perduota Vyriausybės kanceliarijos žinion.

MOSTA reorganizavimu aiškintas ir delsimas skelbti direktoriaus konkursą. Net pasigirdo spėlionių, kad postas galbūt saugomas buvusiai jo vadovei J. Petrauskienei. Vis dėlto neoficialūs šaltiniai svarsto, kad konkurso reikalavimai galbūt „matuoti“ dvejus metus laikinai centrui vadovavusiam Ramojui Reimeriui.

Sociologų draugijos įsitikinimu, „tie, kurie buvo atsakingi už specialiųjų reikalavimų formuluotes, arba neturėjo pakankamos kompetencijos suprasti centro veiklos ypatumų, arba parengė šiuos reikalavimus nesilaikydami skaidrumo, t. y. surašydami konkrečiam kandidatui tinkančius reikalavimus.“