Mokyklas pasieks daugiau kaip 4 tūkstančių naujų kompiuterių
Per ko­vą ir ba­lan­dį mo­kyk­las tu­rė­tų pa­siek­ti 4,4 tūks­tan­čio nau­jų kom­piu­te­rių su prog­ra­mi­ne įran­ga – sta­cio­na­rių, ne­šio­ja­mų­jų, plan­še­ti­nių. Jiems pirk­ti Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ja pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je sky­rė 3,9 mln. Eur.

Skirstant kompiuterius vienas iš prioritetų bus teikiamas mokykloms tų savivaldybių, kurios taip pat aktyviai prisideda prie savo mokyklų kompiuterizavimo, taip pat švietimo įstaigoms, kurios informatikos moko ar planuoja mokyti pradinių klasių mokinius. Šiais mokslo metais tokių mokyklų yra šimtas (mokyklų sąrašas), nuo kitų mokslo metų prie jų turėtų prisijungti dauguma Lietuvos mokyklų, rašoma pranešime spaudai.

Numatoma, kad nuo 2020–2021 metų, atnaujinus informatikos ugdymo programas, integruotai informatikos pradmenų mokysis visi šalies pradinukai, o 5–10 klasėse skaitmeninės technologijos bus integruojamos mokant visų dalykų, kartu liks ir atskiras dalykas – informatika. Siekiama, kad mokiniai problemas spręstų pasitelkdami technologijas, ugdytų kūrybinius ir inžinerinius įgūdžius bei informatinį mąstymą.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija nuo 2015 m. mokyklų kompiuteriams įsigyti skyrė 9,7 mln. Eur. Mokyklos naudoja beveik 100 tūkst. kompiuterių.