Mokamus būrelius kompensuos krepšelis
Nau­jais moks­lo me­tais mo­ki­niams už bū­re­lius jau ski­ria­mas ne­for­ma­lio­jo švie­ti­mo krep­še­lis, jo vi­du­ti­nis dy­dis sie­kia 15 eu­rų per mė­ne­sį vai­kui. Kaip ir anks­čiau, krep­še­lio lė­šo­mis ga­li bū­ti fi­nan­suo­ja­ma tik vie­na vai­ko pa­si­rink­ta prog­ra­ma, ku­riai per sa­vai­tę ski­ria­ma ne ma­žiau kaip 2 val. ar­ba ne ma­žiau kaip 8 val. per mė­ne­sį.

Tėvai, norintys, kad šiomis lėšomis būtų finansuojamas vaiko lankomas užsiėmimas, savo savivaldybės tinklalapyje skelbiamų būrelių sąraše išsirinkę patinkantį, turėtų kreiptis į būrelio organizatorių ir pasirašyti sutartį. Galima kreiptis ir tiesiai į užsiėmimo organizatorių, kuris tėvus informuos, ar šiai programai skiriamas krepšelis.

Ši valstybės skiriama suma padengia dalį ar visą tėvų sumokamą mokestį už vaiko lankomą neformaliojo švietimo programą.

NVŠ lėšomis finansuojami tik tie būreliai, kurių sąrašas skelbiamas savivaldybių tinklalapiuose. Užsiėmimus gali siūlyti įvairūs teikėjai: nevyriausybinės organizacijos, privatūs asmenys, bibliotekos, kultūros centrai ir kt. Jų programas turi akredituoti savivaldybė.

Jei NVŠ lėšų yra mažiau nei vaikų, norinčių dalyvauti programose, rekomenduojama savivaldybėms nustatyti vaikų pirmumo teisės naudotis NVŠ lėšomis kriterijus. Nuo šiemet rekomenduojama atsižvelgti į dalyvaujančių NVŠ programose mokinių socialinę ir ekonominę padėtį.

NVŠ lėšomis nefinansuojami bendrojo ugdymo mokyklų būreliai, taip pat ilgalaikės kelerius metus trunkančios formalųjį švietimą papildančio ugdymo meno, sporto ir pan. mokyklų programos. Tačiau muzikos, meno, dailės ar sporto mokyklos taip pat gali organizuoti ir būrelius. Jei jie skelbiami savivaldybių būrelių sąrašuose, mokiniai taip pat gali gauti finansavimą.

Šiais mokslo metais neformaliojo švietimo krepšelio lėšomis finansuojamų programų skaičius šiek tiek ūgtelėjo – įvairiose savivaldybėse pateikiama 2228 akredituotų programų (pernai – 2207). Nors ir šiemet tebedominuoja sporto, muzikos programos, pastaruoju metu populiarėja techninės kūrybos ir IT krypčių būreliai. Švietimo ir mokslo ministerija šiemet savivaldybėms yra rekomendavusi prioritetą teikti toms programoms, kurių toje savivaldybėje stinga.

Nuo šių mokslo metų neformaliojo švietimo krepšelis gali būti skiriamas tik toms programoms, kurių tiekėjai, gaudami šias tikslines valstybės lėšas, tėvams mažina mokestį už neformaliojo vaikų švietimo paslaugas. Anksčiau pasitaikydavo atvejų, kad būrelių organizatoriai nesumažindavo tėvų mokamo mokesčio, nors iš valstybės gaudavo krepšelius.

Neformaliojo švietimo krepšelio lėšos pervedamos savivaldybėms pagal bendrą mokinių skaičių, o savivaldybės paskirsto pagal savo nustatytą tvarką. Krepšelis gali svyruoti nuo 10 iki 20 Eur per mėnesį priklausomai, kiek vaikų pageidauja lankyti būrelius. Tačiau savivaldybėms rekomenduojama neskirti didesnio nei 15 eurų krepšelio, jeigu toje savivaldybėje neformaliojo vaikų švietimo veikloje dalyvauja mažiau nei 75 proc. mokinių. Ši nuostata įvesta atsižvelgiant į tai, kad savivaldybės vis dar turi pasistengti į neformaliojo švietimo programas įtraukti daugiau mokinių. Ministerija skatina savivaldybes sudaryti sąlygas kuo didesniam vaikų skaičiui dalyvauti kuo įvairesnėse neformaliojo švietimo programose.

Savivaldybių akredituotas programas ir programų rengėjų kontaktus galima rasti švietimo portale e. mokykla.

Neformaliojo vaikų švietimo krepšeliui visiems 2018 m. skirta 11 mln. eurų ES fondų lėšų.

Programose, kurios gauna krepšelį, praėjusiais mokslo metais dalyvavo 28 proc. mokinių. Iš viso neformaliojo vaikų švietimo veikloje dalyvauja 54 proc. mokinių.