LVAT nutarė, kad nereikia stabdyti laipsnio atėmimo iš Petro Baršausko
Lie­tu­vos vy­riau­sia­sis ad­mi­nis­tra­ci­nis teis­mas (LVAT) ket­vir­ta­die­nį pa­nai­ki­no Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nis­tra­ci­nio teis­mo spren­di­mą, ku­riuo su­stab­dy­tas ha­bi­li­tuo­to dak­ta­ro laips­nio at­ėmi­mas iš bu­vu­sio Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to (KTU) rek­to­riaus Pe­tro Bar­šaus­ko.

P. Baršauskas siekė, kad jo mokslinis laipsnis nebūtų atimtas, kol iš esmės neišnagrinėtas skundas dėl akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus išvados, jog buvusio rektoriaus monografijoje yra plagiato.

Vilniaus apygardos administracinis teismas pernai lapkritį buvo patenkinęs P. Baršausko prašymą, bet gavęs kontrolieriaus skundą LVAT ketvirtadienį pasisakė priešingai.

Kontrolierius sakė, kad jo sprendimo stabdymas žemina visą akademinę bendruomenę. Anot Vigilijaus Sadausko, sustabdžius jo sprendimą P. Baršausko monografija ir toliau gali būti cituojama kitų asmenų, nurodant klaidingą citavimo šaltinį.

„Nutarta Etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos atskirąjį skundą tenkinti ir pirmosios instancijos nutartį panaikinti“, – BNS sakė LVAT atstovė Neringa Lukoševičienė.

Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius V. Sadauskas spalį pareiškė, kad rengdamas habilitacinį darbą P. Baršaukas nesilaikė citavimo taisyklių ir pažeidė akademinės etikos reikalavimus. Tokią išvadą pateikęs kontrolierius nurodė Vilniaus Gedimino technikos universitetui (VGTU) atšaukti sprendimą dėl laipsnio P. Baršauskui suteikimo.

P. Baršauskas per teismą siekia iš viso naikinti jam nepalankų V. Sadausko spendimą. Pasak jo advokatės Jurgitos Judickienės, kontrolieriaus tyrimas buvo atliekamas vienašališkai, taip pat viršijant įgaliojimus ir nesilaikant skaidrumo bei teisės būti išklausytam principų. Jos teigimu, sprendimas priimtas nesilaikant Viešojo administravimo įstatymo.

P. Baršauskas monografiją VGTU apsigynė 2002 metais.

Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius tyrimą dėl plagiato P. Baršausko monografijoje atliko gavęs buvusio Vytauto Didžiojo universiteto rektoriaus Algirdo Avižienio prašymą.

Dar atliekant šį tyrimą, P. Baršauskas po raginimų atsistatydinti KTU tarybai įteikė prašymą jį atleisti, ši jo prašymą tenkino. P. Baršauskas pripažino, kad jo darbe yra techninių klaidų, tačiau neigė plagijavimą.