Lietuvoje ima trūkti mokyklų vadovų
Ša­lies ug­dy­mo įstai­goms dėl ma­žų al­gų ir di­de­lių rei­ka­la­vi­mų trūks­tant va­do­vų, kai ku­rie di­rek­to­riai im­asi va­do­vau­ti ke­lioms mo­kyk­loms, skel­bia LRT te­le­vi­zi­ja.

Šiaulių rajono savivaldybės atstovai teigia, kad rajono mokyklose šiuo metu trūksta penkių įstaigų direktorių: trijose asmenys direktoriaus pareigas eina laikinai, dviejose dirba direktoriai, vadovaujantys ir kitai ugdymo įstaigai.

Šiaulių mieste neseniai du direktoriai taip pat apsiėmė prižiūrėti po dvi mokyklas, keliose direktorių postas patikėtas pavaduotojams, nes čia net keliskart skelbti konkursai susidomėjimo nesulaukė.

Mokyklos direktorius į rankas per mėnesį gauna apie tūkstantį eurų.