Kuriamos klasės gabiems mokiniams
Ro­kiš­kio Juo­zo Tu­mo-Vaiž­gan­to gim­na­zi­jos ga­biems moks­lei­viams už 10 eu­rų per mė­ne­sį su­da­ry­ta ga­li­my­bė pa­čio­je gim­na­zi­jo­je bei iš­vy­ko­se į ša­lies aukš­tą­sias mo­kyk­las gau­ti pa­pil­do­mų pa­si­rink­tos aka­de­mi­nės sri­ties ži­nių.

Gabūs Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos moksleiviai šiuo metu iš trijų siūlomų renkasi mokslo sritį, į kurią norėtų gilintis padedami savų pedagogų bei su ugdymo įstaiga sutikusių bendradarbiauti šalies aukštųjų mokyklų specialistų. Gimnazijos direktorė Diana Guzienė pabrėžė, jog motyvuotiems 9–12 klasių moksleiviams pagal jų polinkius buvo pasiūlyta burtis į tris atskiras grupes, kurių vienoje bus gilinamasi į humanitarinius, kitoje – gamtos, trečioje – tiksliuosius mokslus.

Gimnazistai susiburs į tris klases, kuriose bus po 15 tikrųjų narių ir po tris kandidatus. Per mėnesį jiems bus skiriama 12 valandų papildomiems akademiniams užsiėmimams.

Su šiais mokiniais dirbs aštuoni gimnazijos pedagogai, moksleiviams numatytos išvykos į šalies aukštąsias mokyklas, kur jie bus supažindinti su šių mokymo bazėmis, laboratorijų įranga bei galės jomis naudotis. Toks mokymas kiekvienam moksleiviui per mėnesį kainuos 10 eurų, kuriuos sutiko mokėti moksleivių tėvai.

Gilins žinias, plės akiratį

Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos direktorė D. Guzienė „Lietuvos žinioms“ išreiškė apgailestavimą, kad Lietuvos švietimo sistemoje nesudaryta galimybė gabiesiems moksleiviams skirti daugiau dėmesio ir tai, anot jos, nėra gerai. Tad, norint užpildyti šią spragą, imtasi iniciatyvos minėtoje švietimo įstaigoje besimokantiems motyvuotiems, mokslo siekiantiems gimnazistams suteikti jų pasirinktos mokslo srities žinių. „Mokslo modelį, kuris turėtų padėti jauniems žmonėms geriau pažinti juos traukiančią akademinę sritį bei suteiktų galimybę išsamiau ją patyrinėti, gimnazijos kolektyvui pristačiau praėjusių mokslo metų pabaigoje. Pusmetį rengėmės įdiegti šį modelį, o spalio pabaigoje su gabiaisiais moksleiviais turėtume pradėti dirbti naujai“, – sakė D. Guzienė.

Numatyta, kad gabieji gimnazistai susiburs į tris klases, kuriose bus po 15 tikrųjų narių ir po tris kandidatus. Per mėnesį jiems bus skiriama 12 valandų papildomiems akademiniams užsiėmimams, kurie vyks ir per pamokas, ir po jų, ir savaitgaliais. „Pati esu mokytoja, tad matau, o ir kolegos gali patvirtinti, kad gabieji moksleiviai greičiau suvokia ir įsimena jiems pateikiamą medžiagą, greičiau baigia darbą, turi sukaupę daugiau žinių“, – sakė D. Guzienė. Ji pabrėžė, kad dėl minėtų savybių Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintas mokymosi procesas nenukentės gabiesiems moksleiviams pamokų metų išvykus į aukštųjų mokyklų laboratorijas, auditorijas arba susirinkus klausyti paskaitų ar dalyvauti į mokyklą atvyksiančių aukštųjų mokyklų specialistų mokymuose.

Skatins motyvaciją

Numatyta, kad vienos klasės moksleiviai mokysis humanitarinių-socialinių mokslų, jie bendraus su kalbininkais, literatais, psichologais, ekonomikos, verslo sričių atstovais. Kitos klasės gimnazistai drauge su specialistais kaups fizikos, chemijos, biologijos, geografijos bei matematikos žinias, trečios klasės mokiniams bus suteikiama išskirtinai tiksliųjų mokslų žinių.

Gimnazijos vadovų teigimu, taip siekiama moksleiviams suteikti bent dalį tų žinių, kokių gauna su aukštosiomis šalies mokyklomis glaudžiai bendradarbiaujančių didžiųjų šalies miestų gimnazijų auklėtiniai. „Esame numatę, kad gabieji mūsų moksleiviai apsilankys ir tose šalies gimnazijose, kurios jau senokai bendradarbiauja su aukštosiomis mokyklomis“, – sakė mokyklos vadovė. Anot jos, be įgytų žinių, labai svarbi ir jaunuolio, kuris mokosi, motyvacija, todėl numatyta ją dar labiau skatinti.

Siekį moksleivius papildomai mokyti akademinių dalykų palankiai sutiko Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vadovybė, o norą bendradarbiauti – šalies aukštosios mokyklos. „Švietimo ir mokslo ministerijos leidimo įgyvendinti šią idėją nereikėjo, nes gimnazijos nuostatuose numatyta galimybė teikti mokamas paslaugas“, – sakė direktorė.

Pirmieji papildomi mokymai Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos gimnazistams prasidės spalio pabaigoje ir truks visus šiuos mokslo metus.

Siekiams pritaria

Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjas Aurimas Laužadis teigė pritariantis Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos direktorei D. Guzienei, jog šalies švietimo sistema nesukurta taip, kad būtų pakankamai pasirūpinta gabiausiais moksleiviais, todėl palaiko šios gimnazijos idėją suteikti papildomų žinių gimnazistams. „Nė vienos idėjos nelaikau svarbesne už žmogiškąjį faktorių. Tad ir papildomų žinių mokiniai gaus tiek, kiek jų suteiks konkretūs žmonės, savo srities žinovai“, – sakė A. Laužadis.

Utenos kolegijos, į kurią semtis žinių artimiausiu metu yra numatę vykti Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos moksleiviai, direktoriaus pavaduotoja Vitalija Bartuševičienė teigė, kad kolegijos kolektyvas yra pasirengęs bendradarbiauti su šia gimnazija. „Siekiame, kad mūsų kolegijoje studijuotų regiono jaunimas, o gavę diplomus jauni žmonės liktų dirbti savo krašte“, – sakė V. Bartuševičienė. Beje, Utenos kolegijos dėstytojai jau turi darbo su gimnazistais patirties, nes nemokamai moko juos matematikos bei anglų kalbos ir taip padeda geriau pasirengti abitūros egzaminams.