Klaipėdos universitetas kol kas lieka be vadovo
Klai­pė­dos uni­ver­si­te­tas nau­jo­jo va­do­vo dar ne­tu­ri – rek­to­rius pir­ma­die­nį ne­bu­vo iš­rink­tas. Bus skel­bia­mi pa­kar­to­ti­niai rin­ki­mai. 

Tai BNS patvirtino universiteto tarybos referentė Indrė Šimkienė.

Nė vienas kandidatas nesurinko šešių universiteto tarybos narių balsų.

„Iš devynių tarybos narių šeši turėjo balsuoti, kad būtų išrinktas rektorius“, – teigė ji.

Pasak universiteto darbuotojos, taryba turėtų artimiausiu metu apsispręsti, kad bus nauji rektoriaus rinkimai.

Klaipėdos universiteto vadovas buvo renkamas slaptu balsavimu uždarame tarybos posėdyje.

Universitetas pranešė, kad vyko du balsavimai, bet rektoriaus išrinkti nepavyko.

Į Klaipėdos universiteto rektoriaus pareigas pretendavo penki kandidatai.

Universitetui vadovauti norėjo Stefanas Kirchneris iš Laplandijos, Sigitas Vaitkevičius iš Kauno technologijos ir Marius Lanskoronskis iš Mykolo Romerio universitetų, taip pat Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos direktorius Viktoras Senčila ir Artūras Razbadauskas, laikinai ėjęs Klaipėdos universiteto rektoriaus pareigas.

Pirmajame ture neišrinkus rektoriaus, į antrąjį pateko A. Razbadauskas ir V. Senčila.

Naujas Klaipėdos universiteto rektorius renkamas iš šių pareigų balandį pasitraukus profesoriui Eimučiui Juzeliūnui. Jis tokį sprendimą motyvavo noru suteikti naujai universiteto tarybai atnaujinti universiteto vadovybę.