Ieškoma Vigilijaus Sadausko įpėdinio
Lie­tu­vos moks­lo ta­ry­ba pa­skel­bė kon­kur­są į aka­de­mi­nės eti­kos ir pro­ce­dū­rų kon­tro­lie­riaus par­ei­gas.

Paraiškų konkurse bus laukiama iki balandžio 20-osios, planuojama, kad naujasis kontrolierius pradėtų dirbti jau birželį.

Konkursas į atsilaisvinusį postą rengiamas po to, kai praėjusią savaitę iš kontrolieriaus pareigų buvo atleistas Vigilijus Sadauskas, viešai pasiūlęs premiją už publikaciją apie žydų tautybės asmenų nusikaltimus.

Lietuvos mokslo taryba informuoja, kad su prašymu siūlyti kandidatus kreipėsi į Lietuvos mokslo ir studijų institucijas, mokslininkus ir kitas tyrėjams atstovaujančias organizacijas.

Kandidatai turi būti nepriekaištingos reputacijos, turintys mokslo laipsnį ir vadovaujamo darbo patirties, suvokti institucijos funkcijas, turėti parengę planuojamas veiklos gaires, išmanyti institucijos valdymą, egzistuojančias problemas dėl nusižengimų akademinei etikai, užsienio praktiką. Iš kandidatų taip pat reikalaujama strateginio mąstymo, mokėti bendrauti lietuvių bei užsienio kalbomis.

Žadama, jog kandidatų sąrašas bus pristatytas viešai, jie gali būti pakviesti į pokalbį atrankos komisijos posėdyje. Antruoju etapu, po pokalbių su kandidatais, viešų atsiliepimų apie juos, atrankos komisija pasiūlys Lietuvos mokslo tarybai ne daugiau trijų pretendentų, taryba išrinks laimėtoją.

Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius yra valstybės pareigūnas, nagrinėjantis skundus, pranešimus ir inicijuojantis tyrimus dėl galimų akademinės etikos ir procedūrų, įtvirtintų mokslo ir studijų institucijų akademinės etikos kodeksuose, pažeidimų.

Lietuvos mokslo tarybos teikimu kontrolierių penkerių metų kadencijai skiria Seimas. Tas pats asmuo kontrolieriumi negali būti skiriamas daugiau kaip dviem kadencijom iš eilės. Dirbdamas kontrolieriumi jis negali užimti jokių kitų pareigų.