Į Vigilijaus Sadausko vietą – 5 kandidatai
Tre­čio­jo­je at­ran­ko­je į aka­de­mi­nės eti­kos ir pro­ce­dū­rų kon­tro­lie­riaus par­ei­gas pre­ten­duo­ja pen­ki žmo­nės, pir­ma­die­nį pra­ne­šė kan­di­da­tą tvir­tin­ti Sei­mui at­rink­sian­ti Lie­tu­vos moks­lų ta­ry­ba.

Pirmosios dvi šiemet paskelbtos atrankos buvo nesėkmingos.

Šįkart į pareigas kandidatuoja buvęs Vyriausybės vicekancleris, švietimo ir mokslo viceministras Rimantas Vaitkus, šiuo metu dirbantis Metrologijos skyriaus vadovu nacionaliniame Fizinių ir technologijos mokslų centre.

Atrankoje taip pat dalyvauja buvęs ilgametis policijos pareigūnas, šiuo metu vidaus reikalų ministro patarėju dirbantis Alvydas Šakočius. Jis dėsto Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje.

Į akademinės etikos kontrolierius kandidatuoja ir Vilniaus universiteto Kauno fakulteto Socialinių mokslų ir taikomosios informatikos instituto mokslo darbuotoja, Mykolo Romerio universiteto Akademinės etikos centro vadovė Loreta Tauginienė.

Kiti du kandidatai – Mykolo Romerio universiteto politikos mokslų profesorius Adas Jakubauskas ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto aplinkos inžinerijos docentė Marina Valentukevičienė – nesėkmingai dalyvavo anksčiau šiemet skelbtose atrankose į šias pareigas.

Iš pradžių pretendentus vertins Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus kandidatūros atrankos komisija ir pateiks dėl juos vertinti Lietuvos mokslų tarybai.

Pati taryba Seimui tvirtinti teikia vieną kandidatą, jeigu posėdyje dėl jo atrankos dalyvauja du trečdaliai tarybos narių, o slaptame balsavime už pretendentą balsuoja daugiau nei pusė jų.

Buvęs akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius Vigilijus Sadauskas pareigų neteko kovo 15 dieną. Seimas pareiškė jam nepasitikėjimą, kai šis viešai pasiūlė premiją už publikaciją apie žydų tautybės asmenų nusikaltimus.

Svarstomi kandidatai (pagal abėcėlę):

..