Į akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius teikiama Loretos Tauginienės kandidatūra
Lie­tu­vos moks­lo ta­ry­ba bai­gė kan­di­da­tų at­ran­ką į aka­de­mi­nės eti­kos ir pro­ce­dū­rų kon­tro­lie­riaus tar­ny­bos va­do­vo par­ei­gas. Pir­ma­die­nį vy­ku­sia­me po­sė­dy­je Sei­mui tvir­tin­ti tei­kia­ma bu­vu­sios šios tar­ny­bos pa­ta­rė­jos Lo­re­tos Tau­gi­nie­nės kan­di­da­tū­ra.

L. Tauginienė dabar yra Vilniaus universiteto Kauno fakulteto Socialinių mokslų ir taikomosios informatikos instituto mokslo darbuotoja, Mykolo Romerio universiteto Akademinės etikos centro vadovė.

Kandidatė Vilniaus pedagoginiame universitete yra įgijusi humanitarinių mokslų bakalaurą ir prancūzų kalbos mokytojo kvalifikaciją, taip pat filologijos magistro laipsnį, Mykolo Romerio universitete – teisės magistro kvalifikacinį laipsnį ir vadybos daktaro laipsnį.

L. Tauginienė turi bendradarbiavimo patirties su tarptautiniu mastu pripažintomis leidyklomis, yra įsitraukusi į mokslo žurnalo „Journal of Academic Ethics“ redaktorių kolegijos veiklą, išrinkta Europos akademinio sąžiningumo tinklo (European Network for Academic Integrity) tarybos nare, taip pat skelbia su etika susijusius mokslinių tyrimų rezultatus ir dalyvauja tarptautinių konferencijų akademinės etikos temomis rengime.

Konkursas atrinkti naują akademinės etikos ir procedūrų kontrolierių šiais metais skelbtas tris kartus. Kovo mėnesį paskelbus konkursą ir komisijai neatrinkus nė vieno kandidato iš penkių, konkursas iš naujo paskelbtas gegužės 30 dieną.

Jame dalyvavo penki kandidatai, iš jų du komisija teikė svarstyti Lietuvos mokslo tarybai, tačiau nė vienas kandidatas nebuvo atrinktas, todėl rugsėjį paskelbta nauja atranka, jai pateikti penkių kandidatų dokumentai.

Lietuvos mokslo tarybos teikimu kontrolierių penkerių metų kadencijai skiria Seimas. Tas pats asmuo kontrolieriumi negali būti skiriamas daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės. Dirbdamas kontrolieriumi jis negalės eiti jokių kitų pareigų.

Dirbdamas kontrolieriumi jis negali eiti jokių kitų pareigų.