George'as Mikellis rems LMTA studentus
Lie­tu­vių kil­mės ki­no ir tea­tro ak­to­rius Geor­ge Mi­kell (Jur­gis Mi­ke­lai­tis), siek­da­mas par­em­ti Lie­tu­vos mu­zi­kos ir tea­tro aka­de­mi­jos stu­den­tus, pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je įstei­gė sa­vo var­do sti­pen­di­ją. Jau pa­aiš­kė­jo pir­mie­ji sti­pen­di­jos ga­vė­jai – tai LMTA tea­tro re­ži­sū­rą stu­di­juo­jan­ti Ur­šu­lė Gab­rie­lė Bar­to­še­vi­čiū­tė ir vai­dy­bos stu­den­tas Ma­tas Dir­gin­čius.

Stipendijos steigėjo, Australijoje, Didžiojoje Britanijoje ir JAV kūrusio George’o Mikellio (Jurgio Mikelaičio) valia, stipendiją kasmet bus skiriama dviem studentams – merginai ir vaikinui. Stipendijos dydis kiekvienam – 2500 eurų.

2018 m. buvo gauta 21 paraiška: 9 kūrybinius projektus pateikė merginos, 12 – vaikinai. Vertinimo komisija atrinko LMTA teatro režisūros IV bakalauro kurso studentės Uršulės Gabrielės Bartoševičiūtės ir vaidybos III bakalauro kurso studento Mato Dirginčiaus projektus.

Uršulės Gabrielės Bartoševičiūtės paraiškoje pristatytas sumanymas, paremtas Eduardo Limonovo pjesės „Mirtis policijos sunkvežimyje“ idėja. Jis taptų savotiškos trilogijos, tiriančios jėgos ir smurto temas, dalimi. Šią temą režisierė kūrybiškai plėtoja pirmuosiuose savo darbuose – spektaklyje „Ubu Rex“ pagal Alfredo Jarry pjesę (spektaklis bus parodytas gegužės 20 d. Lietuvos nacionalinio dramos teatro Dekoracijų dirbtuvėse) ir Klaipėdos dramos teatre tik ką pristatytame diplominiame spektaklyje – Antano Škėmos „Pabudimas“.

Mato Dirginčiaus kūrybinė vaizduotė nukreipta į nesaugumo jausmo tyrinėjimus, kuris kyla iš kasdienių patirčių ir jausenų, benamių žmonių ir jų aplinkos stebėjimų. Aktorius planuoja tyrinėti visuomenės atstumtųjų temą, rinkti dokumentinę medžiagą, jos pagrindu kurti pjesę ir galbūt viešą pasirodymą.

George’o Mikellio stipendijos bus įteiktos per Lietuvos muzikos ir teatro akademijos 2018–2019 mokslo metų atidarymo iškilmes. Kūrybinių projektų įgyvendinimui skiriami metai. Tikimasi, kad jų rezultatai bus pristatyti per 2019–2020 mokslo metų atidarymo iškilmes. Tuo pat metu stipendijos bus įteiktos kitiems dviem – kino meno srities studentams. 2020 m. stipendijos bus skiriamos muzikos srities studentams.

George Mikell (Jurgis Mikelaitis, g. 1929) – lietuvių kilmės kino ir teatro aktorius bei rašytojas, kūręs Australijoje, Didžiojoje Britanijoje ir JAV. 1957 m. debiutavo Roy Wardo Bakerio filme „Tas, kuris pabėgo“. Išgarsėjo 1961 m. sukūręs vaidmenį Johno Lee Thompsono filme „Navarono pabūklai“. George’o Mikellio karjerą puošia vaidmenys trisdešimtyje kino filmų, pelniusių įvairius tarptautinius apdovanojimus, bendras darbas su aktoriais Steve’u McQuennu, Richardu Attenborough, Gregory Pecku, Richardu Burtonu, vaidmenys dešimtyje teatro spektaklių bei narystė Didžiosios Britanijos rašytojų gildijoje.